Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změny v dohodách mimo pracovní poměr od 01.10.2015

27.10.2015
Jaké budou změny v dohodách mimo pracovní poměr?
Novelizací Zákoníku práce, konkrétně §77, se od 01.10.2015 mění způsob zrušení právního vztahu uzavřeného na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Pokud si nesjednají smluvní strany způsob skončení tohoto smluvního vztahu, pak je možné ukončit jej následovně:

dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně,
okamžitým zrušením, okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro výpověď i okamžité zrušení některé z dohod předepisuje zákoník práce i nadále písemnou formu, jinak se k takovému právní jednání nepřihlíží (jako by ho nebylo).