Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Vyšší paušály sníží daně o tisíce

02.07.2009
Vyšší výdajové paušály pro OSVČ již schválila Poslanecká sněmovna. Pokud projdou i Senátem, budou je moci uplatnit už v daňovém přiznání za rok 2009.
Ze zákona platí pro všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) povinnost podat každoročně přiznání k dani z příjmů fyzických osob na finanční úřad
a odevzdat Přehled o příjmech a výdajích na místně příslušnou OSSZ a svou zdravotní pojišťovnu. Za OSVČ se považují všichni živnostníci, ale např. i poradci, advokáti, herci, autoři či hudebníci. Pro vyplnění všech tiskopisů je základem stanovení příjmů a výdajů. Možností je ze zákona několik.
Stanovení výdajů paušálem

Stanovení výdajů paušálem přináší všem OSVČ časovou a mnohdy i finanční úsporu (pokud jsou jejich skutečné náklady nižší než paušál). Veškeré finanční a daňové
záležitosti jsou následně schopny zvládnout sami. Dále není potřeba evidovat výdajové doklady a přemýšlet, zda jsou daňově uznatelné či nikoliv. Pro případnou kontrolu je nutné doložit pouze všechny příjmy (v hotovosti i bankovním převodem) a pohledávky.

Porovnání výše paušálu

OSVČ

Osoby podnikající v zemědělství z 80 % na 80 %

Osoby s příjmy z řemeslných živností z 60 % na 80 %

Ostatní živnostníci z 50 % na 60 %

Ostatní OSVČ z 40 % na 60 %

Osoby s příjmy z pronájmu z 30 % na 30 %

Nejvyšší změna je u řemeslných živností a ostatních OSVČ (advokáti, herci, autoři?), kde je plánované zvýšení paušálu až o 20 procentních bodů.

Přechod na paušální výdaje

Samozřejmě nelze způsob stanovení výdajů pro daňové účely měnit libovolně. OSVČ, která chce přejít ze skutečných výdajů (tj. z daňové evidence) na paušální výdaje, musí podat dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období a v tomto přiznání dodaní všechny neuhrazené pohledávky, závazky a zásoby vykázané ke konci roku. Pohledávky a zásoby základ daně zvýší a závazky sníží. Přechod z daňové evidence na paušální výdaje je proto lepší naplánovat v předstihu a přizpůsobit tomu již aktuálně podávané daňové přiznání.

Daňová evidence

Tato forma vedení příjmů a výdajů nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Výdaje jsou však vyčísleny dle skutečnosti. Její forma není v zákoně striktně stanovena. Při případné kontrole je však nutné doložit všechny příjmy a výdaje a majetek a závazky. Je nutné archivovat všechny potřebné doklady (bankovní výpisy, faktury?) v souladu se zákonem. Daňovou evidenci vedou OSVČ, jejichž náklady jsou vyšší než při uplatnění výdajového paušálu. Právě zvýšení výdajových paušálu umožní těmto OSVČ přejít na paušál.

Podvojné účetnictví

Jedná se o finančně nejnáročnější a nejnákladnější způsob prokázání příjmů a výdajů. Zvládnout veškerou agendu spojenou s podvojným účetnictvím je pro OSVČ nemožné. Musí tak přenechat své účetnictví profesionální firmě nebo zaměstnat účetního.

Ze zákona musí podvojné účetnictví vést OSVČ:

* zapsané v obchodním rejstříku

* mající obrat za předcházející kalendářní rok 25 miliónů Kč a více

* pokud jsou členy sdružení bez právní subjektivity, kde alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je výše uvedenou osobou

* komu to ukládá zvláštní předpis

* dobrovolně