Online poptávka
543 249 832
608 737 948

OSVČ a přehled o příjmech a výdajích v roce 2012

04.03.2012
Od roku 2012 dochází ke sjednocení termínů pro podání přehledů OSVČ...
- OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

- Přehled se podává v termínu do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno daňové přiznání, tzn. do 2. 5., resp. 1. 8. 2012 u OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Doplatek pojistného je od roku 2012 splatný do 8 dnů po podání tohoto přehledu, tzn. shodně jako doplatek pojistného na sociální zabezpečení.