Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Nový benefit pro zaměstnance?

28.07.2017
Příspěvek na tištěné knihy a časopisy..

Novelizace zákona o daních z příjmů přináší možnost poskytnutí zcela nového benefitu osvobozeného od daně z příjmů ze závislé činnosti a sice: „příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy“.Jedná se o rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP o nový bod 4., dále musejí být splněny další podmínky pro osvobození příjmu dle tohoto ustanovení, příspěvek je poskytnut zaměstnancům v nepeněžní formě a z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů (nákladů).

V souvislosti s tímto příspěvkem doplňuje novelizace do § 25 odst. 1 písm. h) ZDP text ustanovení tak, že za daňově neuznatelné náklady budou považována nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvku mimo jiné i na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.