Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Nové povinnosti zaměstnavatelů od roku 2013

09.01.2013
Co musí zaměstnavatel předkládat na OSSZ 2013?
- Pokud je zaměstnanci nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel nově povinen dle ustanovení § 97 odst. 1 ZNP bezodkladně předávat OSSZ společně s údaji potřebnými pro výpočet dávek nemocenského pojištění také podklady pro provádění srážek z dávek. Těmito podklady se rozumí kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a pořadí pohledávek. V případě, že zaměstnanci po část kalendářního měsíce náleží příjem od zaměstnavatele a po část kalendářního měsíce dávka od OSSZ, je zaměstnavatel současně povinen sdělit, jaká část nezabavitelné částky nemá být OSSZ sražena. Pokud je exekuce nově nařízena v době, kdy je zaměstnanci vyplácena dávka nemocenského pojištění, je zaměstnavatel povinen uvedené podklady k provedení srážek OSSZ bezodkladně předat, přestože běžné údaje, tj. přílohu k žádosti předal již dříve. Na základě uvedených podkladů bude OSSZ provádět srážky z dávek nemocenského pojištění, aniž by vyžadovala vydání nového titulu od příslušného orgánu.