eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

O Paušálním režimu jsme Vás předběžně informovali v článku, který naleznete zde.

Obecně k paušálnímu režimu

Paušální režim je možné využít už od 1. 1. 2021, a to fyzickými osobami vykonávajícími samostatnou výdělečnou činnost. Jde o dobrovolné rozhodnutí poplatníka, zda do paušálního režimu vstoupí (využije ho) či nikoliv. Poplatník daně pak měsíčně hradí pouze jednu zálohu, která v sobě obsahuje zálohu na daň z příjmu, odvod sociálního a zdravotního pojištění. Nemusí pak podávat daňové přiznání ani přehledy na zdravotní a sociální pojištění. Důležitou podmínkou je výše dosažených příjmů za zdaňovací období a také to, že poplatník není plátcem DPH.

Změny v paušálním režimu od 1. 1. 2023

Nově budou zavedena 3 pásma paušálního režimu.

Pásmo Příjmy Vymezení příjmu Měsíční paušální záloha
1. do 1 mil. Kč jakýkoliv příjem 6.208,00 Kč (dle aktuální výše min. pojistného)
  do 1,5 mil. Kč minimálně u 75% příjmů lze uplatnit výdaje 80% nebo 60% z příjmů  
  do 2 mil. Kč minimálně u 75% příjmů lze uplatnit výdaje 80% z příjmů  
2. do 1,5 mil Kč jakýkoliv příjem 16.000,00 Kč
  do 2 mil. Kč minimálně u 75% příjmů lze uplatnit výdaje 80% nebo 60% z příjmů  
3. do 2 mil Kč jakýkoliv příjem 26.000,00 Kč

Poplatníci zaregistrovaní do paušálního režimu před 1. 1. 2023 a chtějí dále zůstat v paušálním režimu, jsou zařazeni do prvního pásma. V případě, že chtějí změnu na jiné, vyšší pásmo, musí podat oznámení o změně, a to do 10. 1. 2023.

Při překročení podmínek bude moci poplatník přejít mezi pásmy, ale vždy až od 1. ledna dalšího zdaňovacího období. Poplatník tak po celé zdaňovací období zůstává v jednom pásmu. Přechod mezi pásmy poplatník oznamuje správci dani prostřednictvím tzv. společného oznámení nejpozději však do 10. ledna následujícího roku. Stejná lhůta platí i pro oznámení pro vstup do paušálního režimu. V oznámení pak oznamuje pouze pásmo, do kterého poplatník vstupuje (není nutné znát předem strukturu budoucích příjmů). Klíčové pro změnu pásma jsou skutečně dosažené příjmy za bezprostředně předcházející období.

Vstup do paušálního režimu

OSVČ, která bude k 1. 1. 2023 aktivně podnikat, může do paušálního režimu pro rok 2023 vstoupit nejpozději 10. 1. 2023. Pokud OSVČ zahájí činnost v průběhu roku 2023 nebo znovuzahájí přerušenou činnost, může do paušálního režimu vstoupit oznámením podaným nejpozději při zahájení (znovuzahájení) činnosti.
Další podmínkou pro vstup do paušálního režimu je nebýt plátcem DPH. Pokud příjmy za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci prosinec 2022 nepřesáhnou hranici 2 mil. Kč, nevzniká poplatníkovi registrační povinnost k DPH a do režimu paušální daně může vstoupit.

Nový limit pro DPH a paušální režim

Přechodná ustanovení také řeší situaci, kdy plátce daně překročí 1 mil Kč (ale nepřekročí 2 mil. Kč) a nepřeje si být plátcem DPH. V takovém případě musí do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení podat žádost o zrušení registrace. Pokud by poplatníkovi nebylo oznámeno rozhodnutí o zrušení plátcovství do 31.12.2022, tak se dle přechodných ustanovení (článek IV, bod 3) automaticky považuje za neplátce od 1.1.2023 a může vstoupit do paušálního režimu, kde termín pro přihlášení uplyne 10.1.2023. Zároveň však mu musí být oznámení o zrušení registrace doručeno poplatníkovi do 16.1.2023.
V našem druhém článku se věnujeme plátcovství DPH dle nového zákona. Kdy se osoba povinná stává plátcem a kdy ještě ne. Doporučujeme se na něj podívat zde.

Přechod do nižšího pásma

Jestliže poplatník v daném roce dosáhl nižších příjmů, může prostřednictvím oznámení přejít do nižšího pásma. Tento přechod je dobrovolný. Přeplatek na dani z příjmu mu může být ze strany finančního úřadu vrácen nebo použit na paušální daň v následujícím roce. Odvody na sociální a zdravotní pojištění se však nevrací.
Při přechodu do nižšího pásma je nutné upozornit, že dochází ke snížení zálohy na daň z příjmů, ale výše vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění se nesnižuje.

Přechod do vyššího pásma

Pokud poplatník dosáhne vyšších příjmů, než je dáno limitem pásma, ve kterém dosud byl, musí přesun do vyššího pásma oznámit příslušnému finančnímu úřadu současně s novou výší paušální daně. Daňové přiznání ani přehledy za dané období pak podávat nemusí. Musí však doplatit rozdíl mezi uhrazenými zálohami v nižším pásmu a zálohami platnými pro vyšší pásmo. Doplatek rozdílu musí zaplatit do lhůty pro podání daňového přiznání.

Neoznámení přechodu do vyššího pásma pak pro poplatníka znamená ukončení paušálního režimu ke konci zdaňovacího období. Následně pak podává daňové přiznání a přehledy. Poplatníka však nezbavuje povinnosti daň příjmů a odvody sociálního a zdravotního pojištění doplatit. Nelze však formou doplatku tuto situaci řešit opakovaně. V případě, že poplatníkovi přechod do vyššího pásma nebude vyhovovat, lze z paušálního režimu dobrovolně vystoupit.

Ukončení paušálního režimu

Ukončení paušálního režimu bude možné přes jedno podání správci daně – tzv. společného oznámení o ukončení paušálního režimu. Informace pro ČSSZ a vaší zdravotní pojišťovně správce daně předá sám.
Termín pro dobrovolné vystoupení z režimu je opět nejpozději do 10. ledna následujícího roku. Při ukončení podnikatelské činnosti, oznamuje poplatník bezprostředně spolu s oznámením o ukončení podnikatelské činnosti a to do 15 dnů od ukončení činnosti.

Spočítejte to i mně