eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Přechodná ustanovení

Zde si uvedeme příklady, jak to je s plátcovstvím, kdy se osoba povinná k dani stane plátcem daně a kdy ještě ne, a jaké jsou podmínky, pokud se chce osoba dobrovolně registrovat. Na závěr zmíníme podmínky pro zrušení registrace k dani z přidané hodnoty.

Překročení obratu 1 mil. Kč (říjen 2022)

Pokud dojde k překročení obratu 1 mil. Kč v říjnu (tedy za období listopad 2021 – říjen 2022), tak se osoba povinná k dani stává plátcem daně dle původního zákona a musí podat přihlášku k dani do 15.11.2022 a od 1.12.2022 se stane plátcem DPH.

Překročení obratu 1 mil. Kč (listopad 2022)

Pokud dojde k překročení obratu 1 mil. Kč, ale zároveň se nepřekročí 2 mil. Kč v listopadu 2022 (tedy za období prosinec 2021 – listopad 2022), tak se osoba povinná k dani nestává plátcem daně. Nemusí nic podávat ani správce informovat.
Pokud by se ale osoba povinná k dani chtěla stát plátcem DPH, pak musí podat přihlášku k registraci, a především je nutné potvrdit správci daně úmysl stát se plátcem DPH a to všechno do 15.12.2022 nebo do 5 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Překročení obratu 1 mil. Kč (prosinec 2022)

Pokud dojde k překročení obratu 1 mil. Kč, ale nepřekročí 2 mil. Kč v prosinci 2022 (tedy za období leden – prosinec 2022), tak se osoba povinná k dani nestává plátcem daně. Nemusí nic podávat ani správce informovat.
Pokud by se ale osoba povinná k dani chtěla stát plátcem DPH, pak musí podat přihlášku k registraci před nabytím účinnosti tohoto zákona (tj. do 31.12.2022, pokud bude účinnost 1.1.2023), a především je nutné potvrdit správci daně úmysl stát se plátcem DPH a to do 16.1.2023.

Zrušení registrace

Plátci daně, kteří mají sídlo v tuzemsku a nejsou skupinou a chtějí zrušit registraci k DPH, musí požádat o zrušení registrace do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení. Podmínkou je, že nepřekročí obrat 2 mil. Kč.
Speciálním ustanovením je, že osoby povinné k dani, které se staly nedávno plátci (tedy nejsou plátci 1 rok) a nepřekračují obrat 2 mil. Kč, pak mohou také požádat o zrušení registrace.
Správce daně by měl osobě povinné k dani zaslat oznámení do konce roku 2022 o zrušení plátcovství DPH. Pokud oznámení přijde do 31.12.2022, tak se osoba povinná stává neplátcem až od 1.1.2023. Nikoliv den po doručení oznámení jak je tomu u současného zákona o DPH.

Pro vstup do Paušálního režimu je důležité, aby bylo rozhodnutí o zrušení registrace doručeno do 16.1.2023 dle přechodných ustanovení daně z příjmů (článek IV, bod 3).
Přechodná ustanovení mají nabýt účinnosti den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je tedy nutné sledovat sbírku zákonů a hlídat den vyhlášení, aby se stihla lhůta 5 kalendářních dní.

Zrušení registrace z jiného důvodu

V přechodných ustanovení se také uvádí, že osoby povinné k dani, kteří se stali plátci daně z těchto důvodů:

  • nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci,
  • nabytí obchodního závodu nebo majetku na základě přeměny obchodní korporace,
  • pokračování v živnosti po zemřelém plátci DPH,

mohou požádat o zrušení registrace v případě, že obrat přesáhl 250 tis. Kč, ale nepřesáhl 500 tis. Kč a to v období 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto zákona. (tj. říjen – prosinec 2022).

Spočítejte to i mně