eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Změna částky paušální daně a paušálních záloh

Pro rok 2022 se zálohy poplatníků v paušálním režimu zvyšují na 5 994 Kč měsíčně. Ročně tedy poplatníci zaplatí celkem 71 928 Kč. Záloha na paušální daň zahrnuje daň z příjmu, pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální pojištění (konkrétně na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Konkrétní částky paušálních záloh, včetně rozdělení na jednotlivé složky, ze kterých se daň skládá, jsou uvedené v následující tabulce.

  2021 2022
Daň z příjmu 100 Kč 100 Kč
Sociální pojištění 2 976 Kč 3 267 Kč
Zdravotní pojištění 2 393 Kč 2 627 Kč
Celkem paušální ZÁLOHA 5 469 Kč 5 994 Kč
Celkem paušální DAŇ za rok 65 628 Kč 71 928 Kč

Přihlášení a platba paušální daně

Přihlásit se do paušálního režimu, je možné pomocí Oznámení o vstupu do paušálního režimu, které se podává na finanční úřad. Obecná lhůta pro podání oznámení je vždy do 10. dne rozhodného zdaňovacího období (tj. obecně tedy do 10. ledna). Oznámení o vstupu do paušálního režimu, které se podá po termínu (po 10. lednu 2022), je pro již podnikající osoby neúčinné. Znovu budou tyto osoby moci zaslat oznámení o vstupu do paušálního režimu až další kalendářní rok.
V případě správného přihlášení do uvedeného data (do 10. ledna 2022), je dále nutné ještě uhradit první zálohu, a to do 20. ledna. A v následujících měsících v platbě záloh pokračovat (vždy nejpozději do 20. dne v měsíci) až do prosince.
Pro poplatníky, kteří paušální daň platili již v roce 2021, se nemění nic, kromě výše popsaného zvýšení záloh. V placení záloh pokračují jako doposud, pouze si zvýší částku v trvalém příkazu. Na druhou stranu, ti co chtějí režim paušální daně od roku 2022 ukončit, musí to na finančním úřadě předem ohlásit (také do 10. ledna). Ohlášení o ukončení paušálního režimu se oznamuje finančnímu úřadu pomocí formuláře Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu.

Speciální případy v paušálním režimu

Zahájení samostatné výdělečné činnosti v lednu 2022

  • první záloha za leden i druhá záloha za únor je splatná 20. února 2022

Zahájení samostatné výdělečné činnosti v květnu 2022

  • první záloha za květen i druhá záloha za červen je splatná 20. června 2022

Obnovení samostatné výdělečné činnosti v roce 2022

  • k paušální dani je možné se přihlásit současně s oznámením o obnovení činnosti
  • splatnosti záloh jsou totožné výše popsané situaci při zahájení činnosti v roce 2022

Nesplnění podmínek pro paušální režim

  • v případě, že poplatní podal oznámení o vstupu do paušálního režimu a zpětně zjistí, že nesplňoval podmínky pro paušální režim, musí tyto skutečnosti ohlásit do 15 dnů, ode dne, kdy tyto skutečnosti zjistil (je nutné uvést i konkrétní důvody)

Skutečnosti, díky kterým poplatník přestane být poplatníkem v paušálním režimu

  • v případě, že nastanou takové skutečnosti, díky kterým již poplatník nebude splňovat podmínky pro poplatníka v paušálním režimu, musí tyto skutečnosti ohlásit do 15 dnů, ode dne, kdy k těmto skutečnostem došlo.

Podrobné informace, týkající se paušální daně pro osoby samostatně výdělečně činné, je možné nalézt zde na našem blogu z ledna letošního roku. Ten se při zavedení institutu paušální daně tímto tématem zabýval. Vyjma částek pro platbu záloh, které se v roce 2022 budou měnit, je možné v článku najít, jaké jsou negativa a pozitiva režimu paušální daně, kdo může být poplatníkem paušální daně a mimo jiné, také způsob přihlášení k paušální dani.

Podrobnější a aktuální informace včetně bankovních účtů pro platbu paušální daně, jsou uvedeny na portálu finanční správy zde.

Spočítejte to i mně