eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO PODNIKATELE

V roce 2021 se nově zavádí paušální daň pro OSVČ. Daň je dobrovolná a hlavním cílem je usnadnit papírování a popřípadě i ulevit na placení daně. Ten, kdo vstoupí do paušálního režimu, se označuje jako poplatník v paušálním režimu.

Poplatníkem se může stát osoba:

 • Samostatně výdělečně činná (OSVČ), na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové a veřejné zdravotné pojištění. Jinými slovy, osoba, která se účastní na platbě zdravotního a sociálního pojištění.
 • Která není plátem DPH, a její příjmy nepřesáhly 1.000.000 Kč v předchozím rozhodném zdaňovacím období
 • Která není dlužníkem a nebylo proti ní zahájeno insolvenční řízení
 • Která není společníkem veřejné obchodní společnosti a ani komplementářem komanditní společnosti
 • Která k 1. 1. 2021 nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž se odvádí srážková daň podle zvláštní sazby daně.

Složení paušální daně:

 • 100 Kč daň z příjmů fyzických osob
 • 2.393 Kč minimální zdravotní pojištění
 • 2.976 Kč minimální sociální pojištění, zvýšené o 15%

Celkem tedy 5.469 Kč. Daň je splatná vždy k 20. dni v daném měsíci (dané zdaňovací období). Pokud se přihlásíte k paušální dani ihned v lednu 2021, první splátka bude splatná až do 20. února 2021.

Vstup do režimu paušální daně je vhodně předem zvážit, ne každému se vyplatí. Má svá pozitiva, ale také negativa:

POZITIVA NEGATIVA
Méně administrativní činnosti – žádné daňové přiznání Nemožnost uplatnit jakékoliv slevy, daňová zvýhodnění, dary apod.

Sice odpadá veškerá administrativní činnost, ale je dobré si vést alespoň knihu příjmů z důvodu toho, že byste mohli překročit hranici 1.000.000 Kč za zdaňovací období, a tím by nárok na paušální daň zanikl. Dále nemusíte podávat žádné daňové přiznání, ale tím pádem musíte počítat s tím, že si nemůžete uplatnit žádné slevy na dani, ani odpočet úroků apod.. Proto pro některé bude výhodnější nadále uplatňovat paušální výdaje.

Pro přihlášení k paušální dani je potřeba učinit tyto kroky:

 • Přihlásit se nejpozději do pondělí 11. 1. 2021 a to formulářem:
 • Online formulář: https://ouc.financnisprava.cz/…anovySubjekt
 • Formulář v pdf:https://www.financnisprava.cz/…i/5255_1.pdf
 • Formulář je možné podat buďto datovou schránkou, nebo poštou na příslušný Finanční úřad
 • Podnikatel, který teprve zahajuje podnikatelskou činnost, může oznámení o vstupu do paušální daně poslat i po 11. 1. 2021, avšak nejpozději do dne zahájení své činnosti.
 • Pokud podáte žádost po 11. 1. 2021, bude neplatná pro rozhodné období 2021. Opět v dalším roce bude možné tuto žádost znovu podat.
 • Pokud podáte žádost v termínu, není potřeba ji podávat opakovaně. Bude platná, dokud se z paušální daně neodhlásíte.

Doporučujeme se podívat na oficiální stránky Finanční správy, kde jsou také uvedeny čísla účtu jednotlivých finančních úřadů: https://www.financnisprava.cz/…ne-informace

Spočítejte to i mně