eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Obchodní majetek podnikatele – fyzické osoby je definován v zákoně o daních z příjmů (dále jen ZDP) jako souhrn majetkových hodnot (věci, pohledávky, jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty).

Dle § 26 odst. 2 ZDP jsou do hmotného majetku zařazeny:

a) Samostatné hmotné movité věci, popř. soubory hmotných movitých věcí se samostatným technickoekono­mickým určením se vstupní cenou vyšší než 80 000 Kč a mající funkce provozně technické delší než 1 rok.
b) Budovy, domy, jednotky.
c) Stavby s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m, oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti.
d) Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky.
e) Dospělá zvířata a jejich skupiny se vstupní cenou vyšší než 80 000 Kč.
f) Jiný majetek vymezený § 26 odst. 3 ZDP.

Zatímco v účetnictví je evidence dlouhodobého hmotného majetku vymezena v ustanoveních zákona o účetnictví a v Českém účetním standardu, v daňové evidenci je na podnikateli, jakou evidenci majetku si zvolí. Nesmí však chybět inventura majetku k 1.1. a k 31.12. roku, který se sleduje z hlediska daně z příjmů. Tato inventura je nezbytná pro daňové přiznání (příloha č. 1 pro §7 samostatnou činnost oddíl 2D Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci).

Zařazení majetku

Zařazení hmotného majetku do obchodního majetku podnikatele je úzce spjato se správným vyčíslením vstupní ceny, na kterou je navázáno daňové odpisování. Úplatným způsobem, tedy směnou či koupí, dochází nejčastěji k pořízení hmotného majetku. K zařazení mezi obchodní majetek nemusí dojít bezprostředně po pořízení. Mohou nastat následující situace:

  1. Jakmile poplatník daně z příjmu fyzických osob pořídí movitý majetek úplatně, a to v čase kratším než jeden rok před vložením do majetku obchodního, pořizovací cena je zároveň cenou vstupní.
  2. Pokud ale poplatník lhůtu překročí a uplyne více než jeden rok mezi pořízením a zařazením do obchodního majetku, vstupní cenou je majetková reprodukční pořizovací cena. Výjimku zde tvoří nabytí majetku po finančním pronájmu s finálním odkupem najaté věci.

U nemovitého majetku je hranicí 5 let, přičemž se k vstupní ceně započítávají i náklady vynaložené prokazatelně na technické zhodnocení a opravy majetku.
Pokud dojde k nabytí majetku darováním, popř. zděděním, vstupní cena se stanoví dle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí. Vstupní cena hmotného majetku je snížena o poskytnuté prostředky: granty, dotace, příspěvky a podpory veřejných rozpočtů nebo další peněžní fondy, jež jsou poskytnuty na pořízení nebo technické zhodnocení. Podobně se postupuje u hmotného majetku vytvořeného vlastní činností.

Odpisování

Na hmotný majetek z hlediska daně z příjmů u fyzických osob (podnikatelů) je obdobně jako na dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví nahlíženo jako na předmět dlouhodobé spotřeby. Tomu by mělo odpovídat i rozložení jeho postupného uplatňování ve výdajích. V daňové evidenci se poplatník při odepisování řídí daňovými odpisy dle ZDP. Oproti poplatníkům, kteří vedou účetnictví, nevzniká tedy rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.

Pro dobu odpisování je důležité, aby byl majetek zatříděn do správné odpisové skupiny (1 až 6). K zatřídění slouží Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Majetek lze odpisovat:

  • rovnoměrně,
  • zrychleně,
  • a nově formou mimořádných odpisů (více v našem článku zde).

Rovnoměrné odpisování, jak už z názvu vyplývá, snižuje hodnotu majetku rovnoměrně po celou dobu. První rok je procento nižší z důvodu, aby se do úplného odepsání majetek odepisoval stejným procentem. Rovnoměrný způsob je jednoduchý na evidenci a kontrolu a výhodný zejména pro majetek s delší dobou použitelnosti.
Zrychlené odpisování v prvních letech soustřeďuje hlavní část odpisů, tím je výhodný pro majetek intenzivně používaný a u kterého se nepředpokládá výrazné technické zhodnocení. Nevýhodou je, že při chybnému výpočtu na začátku se chyba odrazí i do následujících let.

Vyřazení majetku

K vyřazení majetku může dojít několika způsoby, a to prodejem, převodem do osobního užívání fyzické osoby, likvidací, darováním, v důsledku škody. Dnem vyřazení majetku je zároveň poslední den užívání. V případě, že dojde k vyřazení v průběhu zdaňovacího období, lze si zahrnout polovinu ročního odpisu do daňových výdajů. Jestliže dojde k vyřazení k 31.12, lze si uplatnit ve výdajích roční odpis vyřazeného hmotného majetku v plné výši.

  • Prodej, likvidace – zůstatková cena odpisovaného majetku je daňovým výdajem.
  • Darování – zůstatková cena je výdajem nedaňovým.
  • Škoda – zůstatková cena majetku je daňovým výdajem do výše náhrad (výjimky: škody vzniklé neznámým pachatelem, živelnými pohromami).
  • Převod do osobního užívání – u neodepsaného majetku nelze uplatnit zůstatkovou cenu do daňových výdajů (ALE může si uplatnit odpis a při převodu podnikateli neplyne zdanitelný příjem.

Spočítejte to i mně