eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Při ukončení pracovního poměru zaměstnance, je zaměstnavatel povinen do 8 kalendářních dnů ode dne ukončení, oznámit tuto skutečnost elektronicky na předepsaném formuláři příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Tato skutečnost se od 1.4.2022 nemění, nicméně na základě zákona 248/2021 Sb. byla nově tato povinnost rozšířena o informace určené pro úřad práce. Tento zákon tedy mění mzdovou praxi v ukončování zaměstnání a má přímou vazbu na ÚP a jeho administraci podpory.

Nové údaje

Od 1.4.2022 tedy vstoupil v platnost nový formulář „Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání“ který, na rozdíl od dosud platného formuláře, obsahuje tyto informace:

  • doba trvání zaměstnání,
  • druh zaměstnání,
  • způsob a důvod skončení zaměstnání,
  • výše průměrného/prav­děpodobného čistého měsíčního výdělku zjištěného dle příslušných právních předpisů,
  • výše nároku na odstupné, odbytné, odchodné i s informací, zda bylo vyplacené,
  • doba důchodového pojištění.

Dříve se zaměstnancům vystavovalo zvlášť „Potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti“, popř. „Potvrzení o vyplacení odstupného“ v případě, kdy ukončili pracovní poměr a následně se registrovali na úřadu práce. Nově se tyto údaje vyplňují pouze v odhlášce, a to u všech zaměstnanců, kteří ukončí pracovní poměr. Lhůta pro zaslání oznámení zůstala stejná, tj. 8 kalendářních dní. Úřad práce nově tedy přijímá veškerá data potřebná pro přiznání a poskytnutí podpory v nezaměstnanosti elektronicky, pomocí výše uvedeného formuláře přímo od OSSZ. Tyto údaje jsou následně uchovávány v registru pojištěnců po dobu 15 let ode dne, kdy do něj byly zapsány.

Změny v zaúčtování mzdy zaměstnance při odchodu

Díky krátké lhůtě pro podání odhlášky je třeba zdůraznit tlak na mzdové účetní. Do 8 kalendářních dní budou muset být informovány nejen o odchodu (včetně způsobu a důvodu), ale také o výši nároku na odstupné, odchodné, odbytné, zda bylo vyplacené. Je třeba mít na paměti, že budou muset mít potřebné informace pro stanovení průměrného/prav­děpodobného měsíčního čistého výdělku. Tento údaj bude činit nesjpíš nejvíce problémů, vypočítává se vždy k 1. dni následující po ukončeném kalendářním čtvrtletí (1. leden, duben, červenec a říjen) a je potřebný pro výpočet příplatků a náhrad.

Sankce

Při nesplnění výše uvedených podmínek se zaměstnavatelé vystavují sankcím dle zákona o nemocenském pojištění a také nově dle zákona o zaměstnanosti. Přestupky má na starosti Státní úřad inspekce práce, nebo oblastní inspektoráty. Pokutu do 20 000 Kč lze udělit za nepodání odhlášky dle zákona o nemocenském pojištění (za neoznámení OSSZ). Pokutu do 100 000 Kč lze udělit za nesplnění oznamovací povinnosti dle zákona o zaměstnanosti (tj. jestliže nebude odhláška vůbec podána, nebo nebude obsahovat požadované údaje).

Spočítejte to i mně