eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Od 1. července 2021 dochází ke změnám v uplatnění daně z přidané hodnoty u e-shopů (tzv. elektronického obchodování). Dochází ke změnám jednak v používané terminologii, tak ke změnám jako sledování překročení limitu plnění nebo v povinnosti registrace. Změny se týkají e-shopů zasílajících zboží do jiného členského státu Evropské unie koncovému zákazníkovi.

Od 1.7.2021 dojde ke změně pojmu „zasílání zboží“ na pojem „prodej zboží na dálku“. Pro nově používaný termín prodej zboží na dálku, platí velmi podobná definice, jako tomu je až do konce června, u pojmu zasílání zboží. Konkrétně se nově prodejem zboží na dálku rozumí dodání zboží, kdy:

  • je zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu osobou povinnou k dani nebo třetí osobou (zasahuje-li osoba povinná k dani do odeslání nebo přepravy),
  • jde o situaci tzv. transakce B2C – business to consumer a nebo,
  • nejde o dodání nového dopravního prostředku.

Při prodeji přes e-shop je také velmi důležitý pojem „místo plnění“. Tím je u prodeje zboží na dálku místo, kde se nacházelo dané zboží v tom okamžiku, kdy začínalo jeho odeslání nebo přeprava. A to pokud:

  • osoba prodávající zboží má sídlo v členském státě EU nebo má sídlo mimo EU, ale v jednom z členských států má provozovnu,
  • je zboží odesláno do jiného členského státu EU, než ve kterém má sídlo nebo provozovnu prodávající osoba nebo,
  • celková hodnota plnění bez daně nepřekročí v daném ani předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR (popřípadě ekvivalent částky v národní měně dle stanoveného směnného kurzu Evropské centrální banky pro 5.12.2017)

Celkovou hodnotou příslušných plnění (pro určení místa plnění) se rozumí hodnota:

  • prodaného zboží a
  • služeb telekomunikačních a rozhlasových, televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb poskytnuté osobě nepovinné k dani.

Hodnoty takto poskytovaného plnění se sčítají dohromady a nově se sleduje zda daný limit 10 000 EUR je překročen v součtu pro všechny státy. Nikoliv, tak jak tomu bylo dříve, pro každou zemi zvlášť. Ovšem i nadále si musí prodávající vést evidenci o hodnotách prodaného zboží na dálku pro každý jednotlivý stát. Pokud celková hodnota plnění překročí limit 10 000 EUR. považuje se za místo plnění stát, kde se zboží nachází po odeslání nebo ukončení přepravy.

Při překročení limitu, nebo dobrovolného danění ve státě, kde je ukončena přeprava, musí prodejce svůj prodej zdanit, a to jedním ze dvou následujících způsobů:

  • registrovat se a podávat přiznání k DPH v každém členském státě nebo
  • využívat režimu MOSS (nově OSS).

Režim MOSS (rozšířený zvláštní režim jednoho správního místa – Mini One Stop Shop) je již nyní využívám pro zmíněné telekomunikační a rozhlasové služby a televizní vysílání. Od července letošního roku ovšem do tohoto režimu jednoho správního místa přibude také prodej zboží na dálku, a tento režim se nově začne nazývat OSS (One Stop Shop). Nadále zůstane správcem daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, u kterého se bude podávat přihláška do režimu, zasílat přiznání k DPH a platit daň. Tato daň bude zaplacena v eurech a následně rozeslána jednotlivým členským státům.

Z dvou uvedených možností odvodu DPH je nutné si vybrat pouze jeden (kombinace není možná). Buď se bude využívat pro odvod DPH ze všech prodejů pouze režim OSS nebo bude nutné odvádět DPH v každém jednotlivém členském státě Evropské unie.

Více informací zde a zde .

Spočítejte to i mně