eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Paušální náhrady za zpracování exekucí zaměstnanců

Od ledna 2022 platí novela občanského soudního řádu (zákon č. 286/2021 Sb.,), díky které si mohou zaměstnavatelé naúčtovat paušální náklady za zpracování exekucí svých zaměstnanců.
V občanském soudním řádu je nyní tato možnost ukotvena z důvodu toho, že zaměstnavatel musí kromě vypočtení výše srážky také plnit další povinnosti. Například poskytovat součinnosti exekutorům, hlídat aby srážky byly vypočteny podle často se měnících zákonů atd. Není tedy výjimkou, že je u většího zaměstnavatele jeden speciální mzdový účetní, který se zabývá pouze oblastí exekucí, a to zaměstnavatelům přináší vyšší náklady.
Proto je tedy ze zákona možnost si od ledna 2022 každý měsíc strhnout z vypočtené mzdy zaměstnance, kterému jsou prováděny exekuční srážky, paušální náhradu. Náhrada je stanovena na 50 Kč měsíčně za každou prováděnou exekuci. Právo na paušální náhradu ovšem zanikne, pokud nebyla ze mzdy sražena v daném měsíci, za který se mzda počítá (čili není možné paušální náhradu nárokovat zpětně u již vyplacených mezd). Náhradu nákladů ve výši 50 Kč si zaměstnavatel může strhnout z první třetiny, a to před ostatními nepřednostními pohledávkami.
Možnost nárokovat si uvedenou paušální náhradu, je ovšem pouze u těch exekucí, které byly zahájeny až poté, co novela zákona nabyla účinnosti. Tedy až u exekucí od 1. ledna. 2022. Popsané paušální náhrady se nevztahují na srážky ze mzdy z titulu insolvence.

Navýšení nezabavitelné částky u exekucí od dubna 2022

Od 1. dubna se zvýšilo životní a existenční minimum, díky kterému se změnila také nezabavitelná částka u exekucí a insolvencí, a tím pádem i výsledná srážka ze mzdy.

Aktuálně je tedy platné základní nezabavitelné minimum ve výši 9.138,75 Kč. A na manželku či nezaopatřené dítě je nyní nezabavitelné minimum 3.046,25 Kč. Současně s nezabavitelným minimem se zvýšila i hranice plně zabavitelné částky, a to na 24.370 Kč (pokud tedy po odečtení nezabavitelné částky zůstane více než 24.370 Kč, vše nad tuto částku se použije na umoření dluhu).

Důležité je upozornit, že panují určité nejasnosti týkající se stanovení nezabavitelné částky v roce 2022. A to především z důvodu, kdy v lednu došlo ke zvýšení normativních nákladů na bydlení. Podle Ministerstva spravedlnosti by se i tyto navýšení normativních nákladů na bydlení mělo projevit při stanovování nezabavitelné částky (z této metodiky vychází i výše uvedené částky v tomto článku). Ovšem tato metodika Ministerstva spravedlnosti není právně závazná, a některé soudy pro stanovení nezabavitelné částky neberou navýšení nákladů na bydlení v potaz. Při tomto způsobu je tedy základní nezabavitelná částka (na dlužníka) nově ve výši 8.298,75 Kč a na manželku či nezaopatřené dítě ve výši 2.766,25 Kč.

V tabulce níže jsou uvedeny nové částky nezabavitelného minima (stanoveny dle metodiky včetně normativních nákladů na bydlení a také dle metodiky bez těch to náklad), náklady na bydlení a hranice pro plně zabavitelnou částku.

  od dubna 2022 (bez nákladů na bydlení) od dubna 2022 (včetně nákladů na bydlení)
Náklady na bydlení 6.815 Kč 7.935 Kč
Životní minimum jednotlivce 4.250 Kč 4.250 Kč
Nezabavitelná částka (dlužník) 8.298,75 Kč 9.138,75 Kč
Nezabavitelná částka (dítě/manželka) 2.766,25 Kč 3.046,25 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 22.130 Kč 24.370 Kč

Níže je uvedený modelový příklad dlužníka s nepřednostní exekucí, který je ženatý a má jedno nezaopatřené dítě. V zaměstnání pobírá čistou mzdu ve výši 25.000 Kč. Srážka ze mzdy je vypočítána podle obou metodik.

  od dubna 2022 (bez nákladů na bydlení) od dubna 2022 (včetně nákladů na bydlení)
Čistá mzda (ČM) 25.000 Kč 25.000 Kč
Nezabavitelné minimum (dlužník) 8.298,75 Kč 9.138,75 Kč
Nezabavitelné minimum (manželka) 2.766,25 Kč 3.046,25 Kč
Nezabavitelné minimum (dítě) 2.766,25 Kč 3.046,25 Kč
Nezabavitelné minimum (celkem) 13.832,0 Kč 15.232,0 Kč
ČM po odečtení nezabavitelného minima 11.168,0 Kč 9.768,00 Kč
Srážka ze mzdy 3.722,00 Kč 3.256,00 Kč
Doplatek mzdy 21.278,0 Kč 21.744,0 Kč

Jakou metodiku při výpočtu exekucí od dubna 2022 použít, záleží na konkrétní účetní (vzhledem k tomu, že metodika stanovená Ministerstvem spravedlnosti není právně závazná). Častěji se ovšem při výpočtu přiklání k metodice, kdy se nezohledňují normativní náklady na bydlení (tomu odpovídají také účetní programy, které jsou automaticky nastaveny na výpočet exekuční srážky). Podle různých názorů, by se totiž měly zvýšené normativní náklady na bydlení, promítnou pouze do dávek státní sociální podpory, a nikoliv do exekuční srážky ze mzdy z pracovního poměru.

Ovšem pro správné vypočítání srážky ze mzdy, zůstává pouze varianta, kdy zpracovatelé účetnictví kontaktují konkrétního exekutora a zjistí přímo u něj, jestli soud v daném kraji přihlíží k normativním nákladům na bydlení či nikoliv. Například Krajský soud v Brně se podle názorů soudců přiklání k variantě započítání normativních nákladů na bydlení do částky nezabavitelného minima. Čili u exekucí vydaných Krajským soudem v Brně bude nezabavitelná částka ve výši 9.138,75 Kč na dlužníka. Ovšem jak bylo zmíněno, jedná se výhradně o stanovisko soudců Krajského soudu v Brně. Ohledně stanovisek soudců jiných krajských soudů je nutné kontaktovat konkrétního exekutora.

Stručný přehled toho, k jaké variantě se při oddlužení přiklání daný soud, je uveden níže k tabulce (podle informací dostupných v době psaní článku):

Krajský soud (KS) Varianta Nezabavitelné minimum
KS v Brně včetně normativních nákladů 9.138,75 Kč
KS v Ostravě bez normativních nákladů 8.298,75 Kč
KS v Hradci Králové bez normativních nákladů 8.298,75 Kč
KS v Českých Budějovicích bez normativních nákladů 8.298,75 Kč

Více nejnovějších informací týkající se exekucí i insolvencí, lze nalézt na webových stránkách, které se touto problematikou zabývají.

Spočítejte to i mně