eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Změna minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ v roce 2022

Téměř pravidelně každoročně dochází ke zvyšování záloh pro OSVČ na zdravotní a sociální pojištění. Zatímco v předchozích letech byl zaznamenán pozvolný růst, rok 2022 je pro podnikatele razantní. Od roku 2005 se jedná o nejvyšší meziroční růst minimálních záloh. Při výpočtech minimálního a maximálního vyměřovacího základu pro výdělečnou činnost se vychází z průměrné mzdy, jež v roce 2022 bude činit 38 911 Kč.

Přehledná tabulka pro podstatné údaje k sociálnímu pojištění OSVČ:

  2021 Výpočet pro rok 2022 2022
Maximální vyměřovací základ 1 701 168 Kč 48 × 38 911 Kč 1 867 728 Kč
Min. roční vyměřovací základ HČ 106 332 Kč 12 × 9 728 Kč 116 736 Kč
Min. roční vyměřovací základ VČ 42 540 Kč 12 × 3 892 Kč 46 704 Kč
Min. měsíční vyměřovací základ HČ 8 861 Kč 25 % z 38 911 Kč 9 728 Kč
Min. měsíční vyměřovací základ VČ 3 545 Kč 10 % z 38 911 Kč 3 892 Kč
Min. měsíční záloha HČ 2 588 Kč 29,2 % z 9 728 Kč 2 841 Kč
Min. měsíční záloha VČ 1 036 Kč 29,2 % z 3 892 Kč 1 137 Kč
Rozhodná částka pro VČ 85 059 Kč 2,4 × 38 911 Kč 93 387 Kč

Vysvětlivky: HČ-hlavní činnost; VČ-vedlejší činnost

Přehledná tabulka pro podstatné údaje ke zdravotnímu pojištění OSVČ:

  2021 Výpočet pro rok 2022 2022
Minimální vyměřovací základ 17 721 Kč 50 % z 38 911 Kč 19 456 Kč
Minimální měsíční záloha 2 393 Kč 13,5 % z 19 456 Kč 2 627 Kč

Výše záloh na sociální a zdravotní pojištění při hlavní činnosti závisí na dosaženém zisku v předchozím kalendářním roce. Vychází se z vyměřovacího základu, který se stanoví jako polovina příjmů po odečtení výdajů ze samostatné výdělečné činnosti. Kdo se dostane s vyměřovacím základem pod minimum, musí počítat alespoň se zákonem stanoveným minimem (2 841 Kč sociální a 2 627 Kč zdravotní pojištění pro rok 2022). U podnikání jako vedlejší činnosti (v důchodu, při zaměstnání, studiu, na mateřské, u rodičovského příspěvku) se platí minimální záloha ve snížené výši u sociálního pojištění (1 137 Kč). Při vedlejší činnosti se zálohy na zdravotní pojištění pravidelně neplatí. Doplatí se až po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečně dosaženého zisku.

Změna minimální a zaručené mzdy 2022

Minimální mzda, jakožto nejnižší možná výše odměny, kterou je zaměstnavatel zaměstnanci povinen poskytnout v pracovním poměru a u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), se od roku 2022 rovněž změní. Pro týdenní pracovní dobu 40 hodin činí základní sazba minimální mzdy od 1. ledna nového roku 16 200 Kč za měsíc a 96,40 Kč za hodinu.
S růstem minimální mzdy úzce souvisí i růst zaručené mzdy, která jednotlivým typům profesí zaručuje mzdové minimum. Zaměstnancům, jejichž práce je řazena dle složitosti a míry odpovědnosti do osmi skupin, náleží závazně dle níže uvedené tabulky zaručená mzda. Je třeba upozornit, že tyto pravidla neplatí pro zaměstnance se mzdou sjednanou v kolektivní smlouvě, či pracujících ve veřejných službách či státní správě.

Skupina prací Měsíční zaručená mzda 2021 Měsíční zaručená mzda 2022 Hodinová zaručená mzda 2021 Hodinová zaručená mzda 2022 Odpovídá platové třídě ve státní sféře Příklady profesí
1 15 200 Kč 16 200 Kč 90,50 Kč 96,40 Kč 1 + 2 Pomocné práce, uklízečka
2 16 800 Kč 17 900 Kč 99,90 Kč 106,50 Kč 3 + 4 Školník, popelář
3 18 500 Kč 19 700 Kč 110,30 Kč 117,50 Kč 5 + 6 Kominík, prodavačka
4 20 500 Kč 21 800 Kč 121,80 Kč 129,80 Kč 7 + 8 Zedník, letecký technik
5 22 600 Kč 24 100 Kč 134,40 Kč 143,30 Kč 9 + 10 Kameraman, mzdová účetní
6 24 900 Kč 26 600 Kč 148,40 Kč 158,20 Kč 11 + 12 Dirigent, psycholog
7 27 500 Kč 29 400 Kč 163,90 Kč 174,70 Kč 13 + 14 Lékař, programátor
8 30 400 Kč 32 400 Kč 181,00 Kč 192,80 Kč 15 + 16 Makléř, vědecký výzkumník

Podrobnější informace lze nalézt v tiskové zprávě ministerstva, jež je dostupná zde.

Spočítejte to i mně