eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Na příjmy z vlastnictví cenných papírů (zařazujeme sem dluhopisy, akcie, podílové listy) se nahlíží dvěma způsoby, které se poté různě promítnou do daňového přiznání.

  • V prvním případě se jedná o příjem z prodeje cenných papírů (kapitálový zisk/ztráta). Fyzické osoby, které cenné papíry nezahrnují do svého obchodního majetku, uvádějí úplatné převody cenných papírů do dílčího základu daně podle §10 Ostatní příjmy zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
  • Druhý případ se týká příjmů z titulu držby cenných papírů (kapitálového majetku), jež spadá do §8 téhož zákona. Jedná se hlavně o dividendy, úroky a další výnosy, které daní přímo plátce (akciová společnost, podílový fond) 15% srážkovou daní. Fyzické osoby příjmy obdrží očištěné o tuto daň a do přiznání je uvádět už nemusí.

Podrobněji se ale budeme zabývat případem prvním. Při převodu cenných papírů lze příjem snížit podle zákona o prokazatelně vynaložené výdaje (pořizovací cena, výdaje na uskutečnění transakce), zisk lze snížit o ztrátu z prodeje cenných papírů, jež vznikla ve stejném zdaňovacím období (pouze v případě, že příjem z prodeje těchto cenných papírů nebyl osvobozen).

Pro nepodnikatele existují ovšem dvě možnosti, jak se zdanění plynoucí z prodeje cenných papírů vyhnout, tedy, jakým způsobem lze příjem osvobodit. Dle §4 zákona o daních z příjmů je tento příjem osvobozen tehdy, když doba mezi nabytím a převodem překročí 3 roky (do roku 2014 platilo 6 měsíců). Po uplynutí lhůty je splněn tzv. časový test a do přiznání se převod zahrnovat nemusí. Svízelná situace může nastat, když poplatník několikrát odprodává a znovu nakupuje. Zde platí metoda FIFO, čili co se prvně nakoupí, prvně se odprodá. Druhá podmínka, díky které lze příjmy osvobodit, je jejich celkový úhrn. Pokud příjem (ne zisk) nepřekročí za zdaňovací období částku 100 000 Kč, je taktéž osvobozen.

Kombinace obou možností osvobození příjmů možná není, pokud tedy prodáte akcie jedné společnosti nabyté v témže roce např. za 95 000 Kč a zároveň prodáte akcie další společnosti, i přes splnění časového testu např. za 10 000 Kč, úhrn překročí 100 000 Kč a v daňovém přiznání se příjmy zohlednit musí.
Daňové přiznání se podává standardně do 1. dubna následujícího kalendářního roku za rok předchozí na příslušném finančním úřadě. Pokud bude třeba do přiznání zahrnout příjmy z převodu cenných papírů, je nutné vyplnit přílohu 2. Ostatní příjmy dle §10 nepodléhají odvodům zdravotního a sociálního pojištění, platí se tedy „pouze“ 15% daň.

Spočítejte to i mně