eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Osoba se zdravotním postižením

Obecně je zaměstnávání osob upraveno v Zákoníku práce; ovšem vzhledem k tomu, že je osobám se zdravotním postižením poskytnuta zvýšená ochrana na trhu práce, je jejich zaměstnávání podrobněji upraveno v Zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (konkrétně v § 67–84). Tam jsou osoby se zdravotním postižením rozděleny do následujících kategorií:

- osoba zdravotně znevýhodněná
 – nepobírá invalidní důchod, ale z důvodu onemocnění má pracovní omezení (osoby s epilepsií, roztroušenou sklerózou, se silnou poruchou zraku nebo a sluchu atd.)

- osoba invalidní v I. stupni invalidity
 – pokles pracovní schopnosti od 35 % do 49 %

- osoba invalidní v II. stupni invalidity
 – pokles pracovní schopnosti od 50 % do 69 %

- osoba invalidní v III. stupni invalidity
 – pokles pracovní schopnosti od 70 % a více

Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávaní osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatel musí své pracoviště přizpůsobit stupni a druhu postižení zaměstnaných osob. V případě tělesného postižení se může jednat o bezbariérový přístup a pohyb na pracovišti. V případě mentálního postižení osob může jít například také o dozor na pracovišti.
Pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru je uzákoněna povinnost, aby alespoň 4 % jeho zaměstnanců tvořily osoby se zdravotním postižením. Pokud to zaměstnavatel nesplňuje, musí každý rok do státního rozpočtu odvádět 2,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství nebo nakoupit výrobky/služby z chráněné dílny (alespoň ve výši 7násobku průměrné mzdy).

Nejčastější chyby zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené

Nejčastější chybou je nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který byl výše popsán. Dále se může také jednat o absenci vedení evidence zdravotně postižených osob a jejich pracovních míst. Jednou z dalších častých chyb je také situace, že zaměstnavatelé nespolupracují s Úřadem práce pro zajištění pracovních rehabilitací (soustavná činnost, která se zaměřuje na zajištění nebo udržení pracovních míst osobám se zdravotním postižením).
Výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením

FINANČNÍ BENEFITY

Sleva na dani z příjmů

  • v případě zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a osob v I. a II. stupni invalidity má zaměstnavatel nárok na slevu na dani ve výši 18 000 Kč ročně,
  • v případě zaměstnávání osob v III. stupni invalidity má zaměstnavatel nárok na slevu na dani ve výši 60 000 Kč ročně,
  • sleva na dani se může uplatnit pouze za část zdaňovacího období, za které se daňové přiznání podává. Pokud by se jednalo o hospodářský rok, použije se fond pracovní doby, která připadá na jednoho zaměstnance za toto období,
  • při výpočtu slevy na dani je důležité používat průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením.

Ostatní finanční benefity

  • Příspěvek při zřízení společensky účelného místa
  • Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa
  • Příspěvek při přípravě osob se zdravotním postižením k práci
  • Příspěvek na podporu jejich zaměstnávání

SPOLEČENSKÉ BENEFITY

Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce

Mimo fakt, že člověk nebude odkázán pouze na sociální dávky, může poskytnutí zaměstnání vést k posílení jeho sebevědomí a zlepšení psychického pohodlí. A pokud je to ze zdravotního hlediska možné, tak také do určité míry může u osoby se zdravotním postižením dojít ke zlepšení jejího zdravotního stavu.

Posílení firemní kultury a konkurenční výhody

Vzhledem k tomu, že osobám se zdravotním postižením (především ve vyšších stupních invalidity) se hledá nové zaměstnání výrazně hůře, bývají ve stávajícím zaměstnání velmi pracovití a loajální. Současně se také na zaměstnavatele, který poskytuje pracovní pozice osobám se zdravotním postižením, často na trhu práce pohlíží jako na velmi společensky zodpovědného zaměstnavatele a tím má větší konkurenční výhodu.

Podrobnější informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením popisuje účetní portál POHODA zde. Pro praktické informace pro zaměstnavatele a bližší informace týkající se například také chráněných dílen nebo rad, kde najít zaměstnance se zdravotním postižením, doporučujeme navštívit článek ČSOB, který se na toto téma zaměřuje. Tento článek naleznete zde

Spočítejte to i mně