eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

V návaznosti na konflikt na Ukrajině byly dne 21.3.2022 přijaty 3 zákony (zákony č. 65/2022 Sb., č. 66/2022 Sb. a č. 67/2022 Sb.) , které se souhrnně označují jako „LEX Ukrajina“.
Tyto zákony pro občany Ukrajiny prchající před válkou přináší velké množství úlev a zjednodušení podmínek pro pracovní zařazení v ČR.

Dočasná ochrana

Přijetím výše zmíněného zákona byl aktivován režim tzv. dočasné ochrany.
Uděluje se:

 • ukrajinským státním příslušníkům pobývajícím na Ukrajině před 24. únorem 2022,
 • jejich rodinným příslušníkům a
 • cizincům, kteří doloží, že byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny.

Ministerstvo vnitra těmto občanům udělilo speciální víza dočasné ochrany.
Víza mají platnost jednoho roku (tj. do 31.3.2023), nicméně v závislosti na vývoji situace může dojít k jejich prodloužení.

Zaměstnávání cizince s dočasnou ochranou

Podmínky pro uprchlíky:

 • Za splnění výše uvedených podmínek pro uprchlíky odpadává povinnost zajištění zaměstnanecké karty, modré karty nebo povolení k zaměstnání.
 • Pracovní místo není nutné předem ohlašovat Úřadu práce.
 • Může být uzavřen jakýkoliv druh pracovněprávního vztahu (hlavní pracovní poměr, DPP i DPČ, zkrácené úvazky či úvazky na dobu určitou).
 • Nejsou zde omezení týkající se výše mzdy či odměny z dohody než omezení stanovená zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je tedy třeba dodržovat pouze obecná pravidla pro minimální a zaručenou mzdu.
 • Zaměstnavatele lze měnit bez předchozího oznámení Ministerstvu vnitra.
 • Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou dále žádat o všechny dávky pomoci v hmotné nouzi (např. příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, a i o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci).

Povinnosti zaměstnavatele:

 • Nahlásit nástup zaměstnance do zaměstnání (a to nejpozději v den nástupu do zaměstnání), ukončení zaměstnání i případné změny v průběhu zaměstnání příslušnému Úřadu práce (nejpozději do 10 kalendářních dnů),
 • Vést evidenci těchto zaměstnanců.
 • Mít fotokopii pobytového titulu (to až do 3 let po skončení tohoto zaměstnání).
 • Pokud je uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda se zaměstnancem, který nerozumí česky, doporučuje se, aby byla vyhotovena ve dvou jazykových mutacích (primárně česky a dále pak v jazyce, kterému daný zaměstnanec prokazatelně rozumí).
 • Před uzavřením pracovního poměru musí proběhnout pracovněprávní lékařská prohlídka.

Sociální a zdravotní pojištění:

Na základě Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Ukrajinou (29/2003 Sb.m.s.) je občan Ukrajiny zaměstnaný u českého zaměstnavatele v České republice i sociálně pojištěn.
V případě, že občané Ukrajiny požádají o vízum dočasné ochrany, stanou se okamžikem udělení takového víza účastníky zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění za ně hradí Česká republika.

Zdanění příjmů občanů Ukrajiny v České republice:

Česká republika má s Ukrajinou smlouvu o zamezení dvojího zdanění (SZDZ). Pro zdanění je rozhodující, kde je zaměstnanec daňovým rezidentem a kde práci vykonává.
V současné situaci se v případě uprchlíků z Ukrajiny jedná především o daňové nerezidenty. Ti mohou u zaměstnavatele v ČR uplatnit pouze základní slevu na poplatníka (popř. slevu na studenta).
Příjmy daňových nerezidentů oznamuje zaměstnavatel pro účely mezinárodní výměny v příloze 2. k ročnímu vyúčtování daně z příjmu.

Spočítejte to i mně