eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Jak si pojištění sjednat?

 • Vzhledem k tomu, že se jedná o pojištění, které je povinné ze zákona, neuzavírá se pojistná smlouva.
 • Pojištění vzniká v momentě, kdy zaměstnavatel uzavře první pracovněprávní vztah. To ovšem neznamená, že se vznik pojištění nemusí nikde hlásit. Aby vše proběhlo v pořádku, musí zaměstnavatel bez zbytečného odkladu pojišťovně písemně oznámit, že se na něj vztahuje povinnost platit pojištění a to pomocí přihlášky ZDE.
 • Pokud je přihláška vyplněna správně a obsahuje všechny povinné údaje, tak se považuje za vyřízenou.

Kdo může pojištění využít?

Pojištění se vztahuje na nemoci z povolání a pracovní úrazy, které utrpí zaměstnanec. Zaměstnanec musí být vůči zaměstnavateli v pracovním poměru a to na základě:

 • dohody o provedení práce,
 • dohody o pracovní činnosti nebo
 • pracovní smlouvy.

Pojištění se naopak nevztahuje:

 • na společníky a statutární orgány kapitálových společností a
 • na výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady.

Jak se vypočítá výše platby?

Pro výpočet pojistného musíme znát dvě hodnoty:

 • příslušnou sazbu převažující činnosti zaměstnavatele podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) udávající se v promile a
 • vyměřovací základ, který se skládá z hrubých mezd všech zaměstnanců za předcházející čtvrtletí (k výpočtu pojistného na II. čtvrtletí potřebujeme znát vyměřovací základ plynoucí z mezd za I. čtvrtletí).

Obě hodnoty se mezi sebou vynásobí a z toho vyjde částka, kterou je zaměstnavatel povinen zaplatit.
Vzhledem k tomu, že vyměřovací základ se může za jednotlivá čtvrtletí lišit, je důležité výpočet před každou platbou znovu přepočítat, zda se nám pojistné nezměnilo. Může se zdát, že je to komplikované a časově náročné, ale v dnešní době už řada účetních a mzdových programů umí sama vypočítat pojistné na příslušné období.
Pokud zaměstnavatel zaměstnává pouze pracovníky na dohodu o provedení práce, ze kterých neplynou odvody na sociální pojištění, musí zaměstnavatel uhradit pojistné ve výši 100 Kč, což je minimální výše pojistného.
Může nastat situace, kdy zaměstnavatel není schopen vypočítat pojistné na nadcházející období, protože v předcházejícím čtvrtletí neměl žádného zaměstnance v pracovněprávním vztahu a tím pádem nejsou známy vyměřovací základy. V takovém případě se pojistné výjimečně neuhradí a až nastane splatnost pojistného na další období, tak se uhradí vypočtené pojistné dvakrát (jednou zpětně za uplynulé období a jednou řádně na nadcházející období).

K jakému datu je pojištění splatné?

 • 31. 1. – pojistné na I. čtvrtletí kalendářního roku
 • 30. 4. – pojistné na II. čtvrtletí kalendářního roku
 • 31. 7. – pojistné na III. čtvrtletí kalendářního roku
 • 31. 10. – pojistné na IV. čtvrtletí kalendářního roku

Kam pojištění uhradit?

Pojištění se platí na bankovní účet č. 40002–50404011/0100.
Jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo zaměstnavatele, kterým je

 • IČO – u právnické osoby,
 • rodné číslo – u fyzické osoby nebo
 • variabilní symbol ČSSZ – u zahraničního zaměstnavatele, kterému vznikla povinnost za své zaměstnance odvádět sociální pojištění v ČR.

Kdy a jak se pojištění ruší?

 • Pojištění končí v momentě, kdy zaměstnavatel ukončí pracovněprávní vztah s posledním zaměstnancem.
 • Aby došlo ze strany zaměstnavatele k řádnému ukončení pojištění, tak musí tuto skutečnost písemně ohlásit pojišťovně pomocí odhlášky ZDE.

Kde naleznu více informací?

Spočítejte to i mně