eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Důvody pro ukončení pracovního poměru včetně souvisejících povinností a práv jsou upraveny v zákoně č. 262/2002 Sb., zákoník práce. Konkrétně v II. části, IV hlavě a §48-§73a.

ZPŮSOBY UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Pracovní poměr může být ukončen jedním z následujících způsobů:

a) dohodou (§48, odst. 1, písm. a)

 • ukončení pracovního poměru je kde dni, který je sjednaný v dohodě,
 • pro každou stranu se vyhotoví jedno písemné vyhotovení dohody.

b) výpovědí (§48, odst. 1, písm. b)

 • zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu,
 • zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z důvodů uvedených v § 52:
  • zaměstnavatel nebo jeho část se ruší/přemisťuje,
  • zaměstnanec se stane nadbytečným (snížení stavu zaměstnanců, organizační změny, atd.),
  • dle lékařského posudku zaměstnanec nesmí vykonávat dosavadní práci,
  • dle lékařského posudku zaměstnanec pozbyl dlouhodobou pracovní způsobilost,
  • zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro výkon práce (a zároveň byl posledních 12 měsíců vyzván k jejich odstranění),
  • z důvodu závažného porušení povinností, pro opakované méně závažné porušování povinností nebo z důvodu zvlášť hrubého porušení povinností dle §301a.

c) okamžitým zrušením (§48, odst. 1, písm. c)

 • zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, pokud byl tento zaměstnanec odsouzen pro trestný čin nebo byl odsouzen k trestu odnětí svobody (nepodmíněně) na déle než 1 rok, a dále je také možné okamžitě ukončit pracovní poměr tomu zaměstnanci, který porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem,
 • zaměstnanec může ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením, pokud dle lékařského posudku nemůže dále vykonávat práci bez ohrožení zdraví, a také pokud zaměstnanci nebyla vyplacena mzda více než 15 dnů po splatnosti.

d) zrušením ve zkušební době (§48, odst. 1, písm. d)

 • zaměstnanec i zaměstnavatel mohou z jakéhokoliv důvodu ale i bez uvedení důvodu ukončit pracovní poměr ve zkušební době,
 • takto ukončený pracovní poměr končí dnem doručení v případě, že v písemné formě ukončení pracovního poměru není uvedeno pozdější datum.

Další typy ukončení pracovního poměru jsou následující:

 • uplynutím sjednané doby v případě pracovního poměru na dobu určitou (§48, odst. 2),
 • ukončení pobytu na území ČR, uplynutím doby povolení k zaměstnání nebo nabytím právní moci rozsudku o vyhoštění z území ČR pro cizince nebo osoby bez státní pří-slušnosti (§48, odst. 3),
 • smrtí zaměstnance (§48, odst. 4).

ODSTUPNÉ (§67)

Při skončení pracovního poměru výpovědí zaměstnanci náleží odstupné, a to v různé výši. Jedná se nejméně o

 • 1násobek průměrného výdělku (při pracovním poměru kratším než 1 rok)
 • 2násobek průměrného výdělku (při pracovním poměru delším než 1 rok a kratším než 2 roky)
 • 3násobek průměrného výdělku (při pracovním poměru delším než 2 roky)

Do doby trvání pracovního poměru se započítá i předchozí pracovní poměr u stejného zaměstnavatele, pokud od skončení původního zaměstnání do začátku následujícího zaměstnání neuplynulo více než 6 měsíců. Pro výpočet odstupného se použije průměrný měsíční výdělek. Odstupné se vyplatí při nejbližším termínu úhrad mezd, popřípadě je možné stanovit písemnou dohodou výplatu odstupného v den ukončení pracovního poměru nebo dokonce v pozdějším termínu.

PRÁVA A POVINNOSTI PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnavatel vystavit zaměstnanci potvrzení a jiné doklady, které dokládají jeho výdělek a související skutečnosti (vyloučené doby, odvedené po-jistné atd.). Nejdůležitější a nejčastěji vystavované potvrzení jsou následující:

 • potvrzení o zaměstnání (včetně přílohy na žádost zaměstnance),
 • potvrzení o zdanitelných příjmech,
 • evidenční list důchodového pojištění,
 • potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti,
 • posudek o pracovní činnosti (na žádost zaměstnance),
 • potvrzení o vyměřovacích základech (na žádost zaměstnance),
 • doklad o vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

Dále musí zaměstnavatel ukončení pracovního poměru do 8 dnů oznámit příslušné zdravotní pojišťovně a také okresní správě sociálního pojištění. Poté, pokud byly zaměstnanci ze mzdy strhávány srážky, musí být ukončení pracovního poměru včetně vyúčtování srážek oznámeno soudu (insolvenčnímu správci).

Zaměstnanec při ukončení pracovního poměru má nárok na výše popsané odstupné a vybrání (a tedy i proplacení) dovolené. Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnanec vrátit svému zaměstnavateli veškeré pracovní a svěřené pomůcky, které od něj obdržel a odpovídal za jejich ztrátu.

ÚŘAD PRÁCE A PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI

V případě, že po ukončení pracovního poměru občan nepřechází k jinému zaměstnavateli nebo nezačíná sám podnikat, je doporučováno se přihlásit na úřad práce (není to ovšem povinnost). Doporučuje se přihlásit se nejpozději do 3 dnů od ukončení pracovního poměru; nejpozději ovšem do 30 dnů, aby nevznikl nedoplatek na zdravotním pojištění.

Při přihlašování na úřad práce a současně při žádosti o podporu v nezaměstnanosti, je nutné doložit:

 • platný občanský průkaz,
 • výpověď (příp. ukončení dohody),
 • zápočtový list a
 • potvrzení o výši průměrného výdělku.
Věk žadatele Délka podpory
Do 50 let 5 měsíců
Od 50 do 55 let 8 měsíců
55 let a výše 11 měsíců

Podpora v nezaměstnanosti ovšem nenáleží všem občanům, kteří o ni požádají. Je nutné splnit podmínku odvodů na důchodovém pojištění po dobu alespoň 12 měsíců za předcházející 2 roky. Současně s podmínkou, že ukončení pracovního poměru nebylo z důvodu zvlášť hrubého porušení povinností zaměstnance. Pokud tuto podmínku občan splní, bude mu podpora v nezaměstnanosti vyplácena 5–11 měsíců (dle věku žadatele) ve výši 65–45% průměrného výdělku. Konkrétně rozepsáno níže (PMV – průměrný měsíční výdělek):

Počet měsíců Výše podpory
První 2 měsíce 65 % PMV
Následující 2 měsíce 50 % PMV
Zbývající měsíce dle věku 45 % PMV *
 • 45 % PMV náleží po celou dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti také zaměstnanci, který ukončil pracovní poměr dohodou popřípadě bez vážného důvodu.

Podpora v nezaměstnanosti ve výši 60 % PMV je vyplácena při přihlášení na úřadu práce a absolvování rekvalifikace (po celou dobu pobírání podpory).

Celé znění zákoníku práce lze nalézt zde.

Další informace týkající se jak potvrzení a dokladů při ukončení pracovního poměru tak podpory v nezaměstnanosti jsou podrobněji popsány na následujících portálech:
zivnostnik.cz a
finance.cz.

Spočítejte to i mně