eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Pro koho je nová sleva na dani z příjmů za zastavenou exekuci určena?

Pro všechny, kteří mají drobné pohledávky nepřesahující 1 500,– Kč bez příslušenství. Nejčastěji se jedná o nezaplacené poplatky (např. telekomunikace nebo svoz komunálního odpadu), dále nezaplacené pokuty při přepravě osob aj. Aby byla splněna i druhá podmínka, tak z dané exekuce nesmí být v posledních 3 letech před datem 1. 1. 2022 nic vymoženo. Vzhledem k tomu, že k zastavení exekuce může dojít jen u exekučních řízení, které byly zahájeny před 1. 1. 2019, tak se postup bude aplikovat pouze u historických exekucí, ale ne u nově zahájených řízení.

Týká se vás nová sleva na dani?

Postup je následující:
Pokud jsou obě podmínky splněny, tak exekutor ve lhůtě 3 měsíců od 1. 1. 2022 vyzve oprávněného (zpravidla věřitele), aby uhradil zálohu na další vedení exekuce. V případě, že oprávněný zálohu do 30 dnů neuhradí, tak exekutor exekuci zastaví. Poté do usnesení o zastavení exekuce přizná oprávněnému náhradu, a to ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Pokud bylo někdy v minulosti z jistiny exekuce něco vymoženo, tak se náhrada sníží o výši uhrazené částky. Náhrada ovšem není oprávněnému vyplacena v penězích, nýbrž ve formě slevy na dani z příjmů.

Co se děje v případě, kdy poplatník (oprávněný) ve zdaňovacím období nevykáže daň a tudíž si nemůže uplatnit slevu na dani?

V tomto případě bohužel sleva propadne a oprávněný za zastavenou exekuci nezíská ani náhradu ani jiné zvýhodnění.

Může nastat ještě jedna situace, a to v případě, kdy oprávněný uhradí zálohu na další vedení exekuce. Jak pokračovat v tomto případě?

Pokud oprávněný zálohu uhradí, tak se exekuční řízení prodlužuje o další 3 roky. Během těchto 3 let nemůže dojít k zastavení exekuce, ale prodloužit řízení exekuce lze pouze dvakrát, tudíž nelze prodlužovat exekuční řízení do nekonečna. Novela vznikla za účelem snahy ochránit dlužníka, ale zároveň nezapomenout i na věřitele, který by neměl být v nevýhodě. Cílem je, aby obě strany byly v rámci možností spokojené, ale až praxe ukáže, jak se novinka uchytila.

Spočítejte to i mně