eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

V úvodu je ovšem nutné upozornit na rozdíl mezi ročním zúčtováním daně a podáním daňového přiznání. Daňové přiznání (DP) zaměstnanec podává na finanční úřad sám, a to do konce března. Roční zúčtování daní (RZD) provádí na žádost zaměstnance účtárna zaměstnavatele. Požádat o roční zúčtování daně, je pro zaměstnance právo a nikoliv povinnost. Současně platí pravidlo, kdy podání daňového přiznání vylučuje roční zúčtování daně zaměstnavatelem a naopak.

RZD není možné provést zaměstnanci (může si podat DP sám), který:

 • v jednom měsíci měl příjmy, ze kterých odváděl zálohovou daň u více zaměstnavatelů,
 • neměl podepsané prohlášení k dani v roce 2021 a neučinil tak dodatečně do 15. 2. 2022,
 • měl příjmy z podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku vyšší než 6.000 Kč,
 • je daňovým rezidentem a současně měl v zahraničí příjmy ze závislé činnosti,
 • je daňovým nerezidentem v ČR a chce uplatnit jiné slevy než na poplatníka a na studenta.

RZD je možné provést zaměstnanci (nemá povinnost si podat DP sám), který:

 • měl celý rok příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele,
 • v jednom roce měl postupně za sebou příjmy od více zaměstnavatelů (a současně měl podepsané prohlášení poplatníka),
 • neměl další příjmy ze zaměstnání ze zahraničí ani příjmy z podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku vyšší než 6.000 Kč.

Podání Žádosti o RZD

Jak bylo výše popsáno, požádat o roční zúčtování daní může zaměstnanec, který si přiznání k dani nepodává sám. Žádost musí podat zaměstnavateli nejpozději do 15. února, a to u posledního zaměstnavatele zúčtovávaného roku. Vyplněnou Žádost o RZD do uvedeného data musí podat včetně potřebných dokladů pro uplatnění slev.
V případě, že zaměstnanec v jednom roce postupně pracoval u více zaměstnavatelů, musí k žádosti o RZD přiložit Potvrzení o zdanitelných příjmech u všech předchozích zaměstnavatelů. V případě, že zaměstnanec nebyl určitou část roku zaměstnaný, musí přiložit Potvrzení o evidenci uchazečů o zaměstnání od Úřadu práce včetně sdělení, že neměl žádné další příjmy ke zdanění.
V ročním zúčtování daní je možné uplatnit daňové zvýhodnění, daňové slevy a také od základu daně odečíst nezdanitelné částky.

Od základu daně je možné odečíst následující NEZDANITELNÉ ČÁSTKY (a současně s žádostí o RZD doložit uvedené doklady):

Poskytnutí daru

 • nutné doložit: potvrzení příjemce daru včetně jeho účelu (dar na kulturní činnost, příspěvkové organizaci, škole, bezplatné darování krve, …),
 • výše daru musí být alespoň ve výši 1.000 Kč nebo 2 % základu daně a současně lze maximálně uplatnit 15 % základu daně,
 • za jedno darování krve je odměna 3.000 Kč v RZD; za ostatní uvedené dary lze odečíst částku uvedenou v Potvrzení příjemce daru.

Úroky z úvěru na bytové potřeby

 • nutné doložit: kopie smlouvy o úvěru, potvrzení o placení úroků z banky, výpis z katastru nemovitostí popřípadě stavební povolení/ohlášení stavby, u více účastníků úvěrové smlouvy doložit čestné prohlášení druhého, že si úroky neuplatňuje v RZD,
 • nutná podmínka užívání bytu/domu po celý rok (bez nutnosti trvalého pobytu) vyjma roku nabytí, kdy postačí vlastnictví k 31.12.,
 • nelze uplatnit u rekreačních zařízení (například chaty),
 • v případě nákupu pozemku je nutné do 4 let začít stavět, jinak se uplatněné úroky musí vrátit zpět.

Příspěvky na penzijní připojištění zaplacené zaměstnancem

 • nutné doložit: kopie smlouvy o penzijním připojištění, potvrzení penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích a výší, kterou je možné odečíst,
 • je možné odečíst pouze příspěvky vyšší než je limit pro státní příspěvek (čili příspěvky vyšší než 1.000 Kč; hrazené zaměstnancem – příspěvek zaměstnavatele se nezapočítává),
 • maximálně lze odečíst 24.000 Kč.

Pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené zaměstnancem

 • nutné doložit: kopie smlouvy o životní pojištění, potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném ,
 • podmínkou, je že nesmí být umožněna výplata pojistného v průběhu pojištění,
 • maximálně lze odečíst 24.000 Kč.

Členské příspěvky odborové organizaci

 • nutné doložit: potvrzení o zaplacení členského příspěvku,
 • maximálně lze odečíst 3.000 Kč/1,5 % ze základu daně.

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání

 • nutné doložit: potvrzení o úhradě poplatku za zkoušku, kterou nehradil zaměstnavatel,
 • maximálně lze odečíst částku 10.000 Kč nebo i částku vyšší v případě zkoušky zdravotně postižených (13.000 Kč) a ZTP (15.000 Kč).

Dále lze v RZD uplatnit také SLEVY NA DANI. U nich je nutné sledovat nárok vždy k 1. v měsíci (kromě daňového zvýhodnění, u kterého je rozhodující den narození dítěte).

Základní sleva na poplatníka

 • nutné mít podepsané Prohlášení poplatníka o uplatnění základní slevy,
 • jako jediná sleva se nekrátí a je vždy za celý rok (za rok 2021 jde o slevu 27.840 Kč).

Sleva na studenta (vlastní studium)

 • nutné doložit: potvrzení školy za příslušný rok/semestr/jiné stanovené období studia,
 • za rok 2021 jde o slevu 4.020 Kč.

Sleva na manžela/ku nebo registrovaného partnera/ku

 • nutné doložit: čestné prohlášení, že příjmy druhého partnera nepřesáhly daný limit (pro rok 2021 jde o 68.000 Kč) a oddací list,
 • do příjmů se nezapočítávají sociální dávky, rodičovský příspěvek, přídavky na děti; ale naopak se do příjmů zahrnuje pobíraná nemocenská, peněžití pomoc v mateřství atd.),
 • za rok 2021 lze odečíst 24.840 Kč (v případě manželky s průkazem ZTP/P 49.680 Kč).

Sleva na invaliditu

 • nutné doložit: rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a potvrzení o výplatách (potvrzení OSSZ, výpis z účtu nebo ústřižky složenek) a případně i průkaz ZTP,
 • za rok 2021 lze odečíst za invaliditu I. a II. stupně 2.520 Kč, za invaliditu III. stupně 5.040 Kč a za invaliditu ZTP/P 16.140 Kč.

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné)

 • nutné doložit: potvrzení předškolního zařízení o vynaložených nákladech,
 • maximálně lze odečíst částky ve výši minimální mzdy v daném roce.

V případě společné domácnosti a nezaopatřených dítě, je možné také uplatnit DAŇOVÁ ZVÝHODNĚNÍ. Ovšem pouze za podmínky, kdy je hrubá mzda vyšší než polovina minimální mzdy daného roku.

 • nutné doložit: rodný list, potvrzení o studiu, potvrzení druhé partnera, že neuplatňuje daňové zvýhodnění (tiskopis mu vystaví jeho zaměstnavatel, popřípadě je možné doložit čestní prohlášení) nebo rozhodnuté soudu o svěření do péče,
 • částky daňového zvýhodnění za rok 2021 včetně zvýhodnění na zdravotně postižené děti jsou uvedeny v následující tabulce.
Typ zvýhodnění Roční sleva Typ zvýhodnění Roční sleva
na první dítě 15.204 Kč na první dítě ZTP/P 30.408 Kč
na druhé dítě 22.320 Kč na druhé dítě ZTP/P 44.640 Kč
na třetí a další dítě 27.840 Kč na třetí a další dítě ZTP/P 55.680 Kč

Spočítejte to i mně