eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Specifika zaměstnávání mladistvých

Léto je ideální příležitost pro zaměstnání mladistvých brigádníků. U zaměstnání osoby mladší 18 let si firmy kolikrát neuvědomí, na co si dát pozor, za jakých podmínek je mohou zaměstnat.
Mladistvý pracovník je fyzická osoba, která má ukončenou povinnou školní docházku a dovršila 15 let. Den nástupu nesmí předcházet těmto dvěma milníkům. Po dovršení 18 let status mladistvého osoba ztrácí. Osoby mladší 15 let zákon také umožňuje, ale jejich činnost musí být jedna z následujících:

  • Sportovní
  • Kulturní
  • Umělecká
  • Reklamní

Co se přímo práce týká, počet odpracovaných hodin nesmí přesáhnout 8 denně, tedy maximálně lze odpracovat 40 hodin týdně (to ani při souběhu zaměstnání). Práce přesčas a práce v noci (22. – 6. hodina) je zakázána. Výjimka existuje pro osoby starší 16 let, a to maximálně jedna hodina páce v noci, nesmí to být však pravidlem. S mladistvým zaměstnancem se nesmí sepsat dohoda o hmotné odpovědnosti (neplatí, i když se podepíše).
Zaměstnavatel musí pro mladistvé pracovníky stanovit práci natolik přiměřenou jejich rozumovému a fyzickému rozvoji, zároveň by se měl postarat o pracovní podmínky, které by měly napomáhat rozvoji duševních a tělesných schopností. Prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb musí zaměstnavatel na své náklady obstarat vyšetření, které se musí provést před vznikem pracovního poměru, nebo při převedení na jiný druh činnosti a pro zaměstnance je povinné.

Zákoník práce přímo zakazuje pro mladistvé pracovníky práci pod zemí (ražení tunelů, štol, těžba nerostů), nesmí tedy vykonávat práci, která by byla jejich zdraví škodlivá, nebezpečná, nepřiměřená. Musí být tedy brán ohled na jejich fyziologické, anatomické a psychické specifičnosti. Zákoník práce také pamatuje na omezení při výkonu práce mladistvých, která by mohla ohrozit zdraví/bezpečnost dalších zaměstnanců, nebo fyzických osob.

Spočítejte to i mně