eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

SVATBA

 • pracovní volno – 2 dny na vlastní svatbu (jeden den se musí využít pro samotný obřad). Pokud se svatba koná v době, kdy zaměstnanec neměl pracovat, tak mu náleží pracovní volno pouze 1 den.
 • placené volno – pouze 1 den z pracovního volna (rodiče dostanou náhradu mzdy také za 1 den pro účast na svatbě svých dětí a to stejné platí pro děti, pokud se chtějí zúčastnit svatby svých rodičů). Pokud je svatba v sobotu, tak se placené volno poskytuje v pátek nebo v pondělí.

NAROZENÍ DÍTĚTE

 • placené volno – na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro převoz manželky (družky) do porodnice a poté zpět domů.
 • neplacené volno – samotný porod.

ÚMRTÍ

 • placené volno
  • 2 dny na zařizování pohřbu, pokud zaměstnanci umřel manžel, druh nebo dítě + 1 den na samotný pohřeb.
  • 1 den, pokud zaměstnanci umřel rodič nebo sourozenec, dále rodič nebo sourozenec manžela nebo dítě či manžel sourozence manžela + 1 den navíc, pokud sám zaměstnanec zařizuje pohřeb.
  • nejvýše 1 den a to přímo určený k pohřbu, pokud zaměstnanci umřel prarodič nebo vnuk, dále prarodič manžela nebo jiná osoba, která žila se zaměstnancem v době úmrtí v jedné společné domácnosti + 1 den navíc, pokud sám zaměstnanec zařizuje pohřeb.
  • pohřeb spoluzaměstnance – placené volno se poskytuje všem zaměstnancům na nezbytně nutnou dobu, kteří se zúčastní pohřbu zaměstnance. Výběr zaměstnanců, kteří se pohřbu zúčastní, určí buď zaměstnavatel sám, nebo v dohodě s odborovou organizací.

STĚHOVÁNÍ

 • placené volno – pokud se zaměstnanec stěhuje v zájmu zaměstnavatele, tak má nárok na 2 dny placeného volna.
 • neplacené volno – pokud se zaměstnanec stěhuje ve svém vlastním zájmu.

DOPROVOD

 • pracovní volno – poskytuje se na doprovod rodinného příslušníka, který musí navštívit zdravotnické zařízení z důvodu vyšetření nebo ošetření při úrazu nebo náhlém onemocnění. Aby měl zaměstnanec nárok na pracovní volno, musí se jednat o úkon, který nebylo možné provést v době pracovního volna (tedy mimo pracovní dobu) a může se poskytnout pouze jednomu rodinnému příslušníkovi a to nejvýše na 1 den.
 • placené volno – v případě, že se jedná o doprovod manžela, druha nebo dítěte, dále rodiče či prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Pokud zaměstnanci za dobu nepřítomnosti náleží ošetřovné nebo nemocenská, tak nemůže zároveň čerpat i náhradu mzdy.
 • neplacené volno – v případě, že se jedná o ostatní rodinné příslušníky. Dále v případě, že se jedná o doprovod dítěte do školské poradny, kde se zjišťují speciální potřeby dítěte.

HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ

 • placené volno – nejvýše 1 půlden v týdnu v době odpovídající výpovědní lhůtě, což jsou 2 měsíce, pokud pracovní poměr končí výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů přemísťuje-li se nebo ruší-li se zaměstnavatel, dále stane-li se zaměstnanec nadbytečným nebo nesmí-li zaměstnanec dle lékařského posudku vykonávat dosavadní práci.
 • neplacené volno – nejvýše 1 půlden v týdnu v době odpovídající výpovědní lhůtě, což jsou 2 měsíce, pokud pracovní poměr končí z jiného důvodu nebo ze strany zaměstnance.

OŠETŘENÍ NEBO VYŠETŘENÍ

 • placené volno – v případě, že je ošetření nebo vyšetření provedeno v nejbližším zdravotnickém zařízení, co se týče místa bydliště nebo místa pracoviště a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Dále musí být splněny tyto podmínky: ošetření nebo vyšetření není možné provést v době pracovního volna (mimo pracovní dobu) a zdravotnické zařízení je smluvním partnerem se zdravotní pojišťovnou, kterou si zaměstnanec vybral.
 • neplacené volno – v případě, že je ošetření nebo vyšetření provedeno v jiném zdravotnickém zařízení než v tom nejbližším a to pouze na nezbytně nutnou dobu.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY A ÚKONY SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM PRÁCE

 • pracovní volno – poskytuje se na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro daný lékařský výkon.

PROBLÉMY V DOPRAVĚ DO ZAMĚSTNÁNÍ

 • neplacené volno – na nezbytně nutnou dobu, kdy zaměstnanec nemůže přijít do práce včas, protože došlo z nepředvídatelných důvodů ke zpoždění hromadné dopravy nebo k úplnému přerušení a zaměstnanec se nemohl na pracoviště dostat jiným přiměřeným způsobem.
 • placené volno – nejvýše na 1 den, pokud se jedná o těžce zdravotně postiženého zaměstnance, který se kvůli povětrnostním podmínkám nemohl dostat do práce vlastním dopravním prostředkem, který zaměstnanec běžně užívá.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 • jedná se o tábory a sportovní soustředění
 • od 1. 1. 2021 přísluší zaměstnanci placené volno v rozsahu nejvýše 1 týdne za kalendářní rok. Tato podmínka platí u jednoho zaměstnavatele.
 • zaměstnavatel si může podat žádost na OSSZ, ve které vyplní seznam zaměstnanců, kteří byli uvolněni ze zaměstnání z důvodu akce pro děti a mládež a byla jim vyplacena náhrada mzdy v podobě průměrného výdělku. Zaměstnavateli bude proplacena jak náhrada mzdy, tak i odvody, které se musí z dané kompenzace odvést.

Spočítejte to i mně