eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Povinný podíl je definovaný v § 81 zákona o zaměstnanosti a vyplývá z něj, že pokud zaměstnavatel přesáhne tuto hranici 25 zaměstnanců, tak má povinnost plnit tzv. povinný podíl, který je ve výši 4%.

Plnění může být 3 způsoby, a to:

  • A. Zaměstnáním zdravotně postižené osoby.
  • B. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými ÚP ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (uzavírá se dle § 78 zákona o zaměstnanosti), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. náhradní plnění).
  • C. odvodem částky do státního rozpočtu.

Popřípadě lze výše uvedené způsoby vzájemně kombinovat, důležité však je, splnit povinný podíl.

Nyní se podíváme podrobněji na jednotlivé varianty.

Varianta A – zaměstnat zdravotně postiženou osobu

Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnat zdravotně postiženou osobu, tak musí splňovat tzv. definici dle Úřadu práce, která je definovaná v § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Za osobu zdravotně postiženou se považují osoby:

  • invalidní ve třetím stupni
  • invalidní v prvním nebo druhém stupni
  • zdravotně znevýhodněné

Fyzická osoba, tuto skutečnost doloží buďto posudkem nebo potvrzením od orgánu sociálního zabezpečení.

Varianta B – náhradní plnění

Při zvolení varianty s náhradním plněním, je důležité si dát pozor na limity stanovené zákonem o zaměstnanosti a plnění povinností dodavatele, protože za náhradní plnění mohou být považovány pouze zakázky, které dodavatel zveřejní v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění.
Náhradní plnění se nejčastěji využívá ve formě odebírání kancelářských potřeb nebo vánočních blahopřání.
Seznam dodavatelů náhradního plnění naleznete zde.

Varianta C – odvod do státního rozpočtu

Zřejmě nejméně žádaná varianta, ale pro někoho nejjednodušší řešení.
Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla. Pro rok 2020 bylo vyhláškou sděleno, že průměrná mzda je ve výši 34.611 Kč. (Celkem tedy 86.527,5 Kč / 1 osobu).
Odvod do státního rozpočtu je splatná vždy do 15. února následujícího roku prostřednictvím ÚP ČR. Zaměstnavatel odesílá odvod na účet krajské pobočky, v jejímž obvodu má sídlo (u fyzické osoby – bydliště). Číslo účtu krajské pobočky a další informace naleznete zde

Jak a kde povinný podíl ohlásit:

Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně ohlásit do 15. února následujícího roku krajské pobočce ÚP ČR, v jejímž územním obvodu má sídlo, popřípadě u fyzické osoby, bydliště.

Formulář je možné vyplnit online na stránkách zde

Důležité upozornění, pokud zaměstnavatel nesplní tuto povinnost oznámit anebo plnit hrozí mu sankce až 1.000.000 Kč.

Spočítejte to i mně