eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

U zaměstnanců (dále jen „dohodáři) pracujících na dohody mimo pracovní poměr – dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce (dále jen DPČ a DPP) – proběhnou díky tzv. ozdravnému daňovému balíčku významné změny v oblasti pracovně-právní politiky i v oblasti sociálního zabezpečení.

Aktuální právní úprava

Fyzická osoba může mít uzavřených více dohod u více různých zaměstnavatelů. Při výdělku do 10.000 Kč u každé dohody, se z odměny neodvádí žádné sociální ani zdravotní pojištění. Jednotlivé příjmy z více dohod se vzájemně nesčítají. Dohodáři s výdělky do 10.000 Kč u jednotlivých dohod nejsou pojištěni a při ukončení práceschopnosti tedy nemohou čerpat například důchod (musí zažádat o dávky státní sociální podpory).

Navrhované změny

Nově by se měl zkoumat celkový součet započitatelných příjmů všech uzavřených dohod u všech zaměstnavatelů. Dohodáři tedy v součtu mohou překročit daný limit pro účast na pojištění (stát se pojistníkem) a následně mít nárok na dávky z pojistného.

Při překročení limitu rozhodného pro účast na pojištění, bude za zaměstnance hradit sociální pojištění i jeho zaměstnavatel (jako je tomu nyní u pracovních poměrů). Limit pro účast na pojištění by se dle novely měl týkat také zdravotního pojištění (z důvodu úzké provázanosti na nemocenské pojištění).

Navrhované limity rozhodné pro účast na pojištění u DPP:

  • všechny DPP u jednoho zaměstnavatele budou podléhat pojištění při výdělku nad 25 % průměrné mzdy (aktuálně tedy současný limit 10.000Kč).
  • při dvou a více DPP u rozdílných zaměstnavatelů bude pojištění odváděno při výdělku nad 40 % průměrné mzdy (aktuálně 16.1000 Kč).

Ohlašovací povinnost zaměstnavatele při vzniku DPP

Vůči České správě sociálního zabezpečení vznikne zaměstnavatelům nová ohlašovací povinnost. Ohlášení bude spočívat ve sdělení osobních údajů (tzv. přihláška do registru s lhůtou 8 kalendářních dnů pro přihlášení) a v zaslání zúčtovaných příjmů za daný kalendářní měsíc všech zaměstnanců pracujících na DPP. Na základě těchto dat, systém ČSSZ posoudí, jestli zaměstnanec v daném měsíci v souhrnu překročil stanovený limit (součtem všech DPP u všech zaměstnavatelů), a zda mu tedy vznikla povinnost odvodu pojištění. Pokud povinnost vznikne, informuje ČSSZ všechny zaměstnavatele, kterým díky tomu vznikne povinnost odvodů na sociální pojištění z odměn těchto zaměstnanců.

Oznamovací povinnost zaměstnance při vzniku DPP

Při uzavírání DPP, musí zaměstnance své zaměstnavatele informovat o existenci další DPP. Pokud tak zaměstnanec neučiní, bude mít povinnost odvádět sociální pojištění v plné výši ze všech svých DPP namísto svých zaměstnavatelů. Stane se tedy plátcem pojistného v plné výši 31,9 % z vyměřovacího základu (nikoliv 6,5 % z vyměřovacího základu připadajícího na zaměstnance). Sazba pojistného na sociální pojištění od 2024 se podle novely bude skládat z následujících položek:

  • 6,5 % z vyměřovacího základu (odvod zaměstnance)
  • 31,9 % z vyměřovacího základu (odvod zaměstnavatele)
    • 28 % důchodové pojištění
    • 2,7 % nemocenské pojištění
    • 1,2 % politika zaměstnanosti

Od roku 2024 by mělo být nemocenské pojištění u všech zaměstnanců odváděno ve výši 2,7 % z vyměřovacího základu. Oproti dosavadnímu odvodu 2,1 % z vyměřovacího základu, který je plně nákladem zaměstnavatele. Navýšení pojistného o 0,6 procentního bodu bude nákladem zaměstnance.

Spočítejte to i mně