eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Nejvýraznější změny u dohod mimo pracovní poměr nastanou v oblasti, rozvrhu pracovní doby, řádné dovolené, přechodu na pracovní poměr, odůvodnění výpovědi či příplatků/překážek v práci. Jednotlivým oblastem se věnujeme podrobněji níže.

Rozvržení pracovní doby

Nově bude nutné zpracovávat rozvrh pracovní doby i pro zaměstnance pracujících na dohodu. A seznámit zaměstnance s tímto rozvrhem minimálně tři dny předem. Popřípadě se se zaměstnanci domluvit na kratší době k seznámení s rozvrhem práce (pro vyšší flexibilitu).
Předem nebude nutné rozvrhnout směny na celý měsíc, ale postačí naplánovat například jednu nebo dvě směny, kdy bude zaměstnavatel předem vědět, že daného zaměstnanec bude potřebovat. Ovšem toto plánování nesmí být nahodilé – pokud se zaměstnanec na naplánovanou směnu dostaví, ale zaměstnavatel pro něj práci mít nebude, vznikne zaměstnanci právo náhrady odměny (z důvodu překážek v práci ze strany zaměstnavatele).

Právo na dovolenou

Zaměstnanci na DPP i DPČ při splnění zákonných podmínek vznikne právo na dovolenou. Pro stanovení dovolené je nutné mít určenou týdenní pracovní dobu, a ta se novelizací stanovila na 20 hodin týdně (bez ohledu na reálný rozsah dohody). Za každých 20 hodin zaměstnanci vznikne právo na přibližně 1,5 hodin dovolené (zaokrouhlení stanoveno na celé hodiny nahoru).
Pokud zaměstnanec nebude moci si dovolenou vybrat, bude mu náhrada proplacena při ukončení dohody. Obdobně jak je tomu nyní i u pracovních poměrů.

Příklad: Zaměstnanec na DPČ pracuje 15 hodin týdně a výměra dovolené ve firmě je 4 týdny. Za rok 20204 zaměstnanec odpracoval 545 hodin, což odpovídá celým 27 týdnům týdenní pracovní doby (545/20=27,25). Dále se postupuje stejně jako při výpočtu dovolené u pracovního poměru: (odpracovaná doba/týdnů v roce)*týdenní pracovní doba/výměra dovolené
Konkrétně k příkladu: (27 / 52 ) * 20 * 4 = 41,54 hodin = 42 hodin dovolené

Přechod na pracovní poměr

Novelizace zákona zpřísňuje aktuální ustanovení zákoníku práce, podle kterého by zaměstnavatel měl pro pracovní úkoly zaměstnávat především zaměstnance na pracovní poměr.
Nově bude zavedena pro zaměstnance možnost zažádat o přechod z dohody mimo pracovní poměr na zaměstnání v pracovním poměru. Za předpokladu, že zaměstnanec na některou z dohod u zaměstnavatele odpracoval minimálně 180 dnů (v předchozích 12 měsících).
Zaměstnavateli vznikne povinnost do jednoho měsíce zaměstnanci písemně odpovědět (odůvodnit souhlas či zamítnutí žádosti).

Ukončení dohody mimo pracovní poměr výpovědí

Pro vyšší ochranu zaměstnance, je také v novele zákona upraveno ukončení dohod konaných mimo pracovní poměr. Výpověď těchto dohod do nynějška standardně nevyžaduje zdůvodnění.
Ovšem pokud bude mít zaměstnanec dojem, že dostal výpověď z dohody z toho důvodu, že se domáhal svých práv, může po zaměstnavateli požadovat písemné odůvodnění výpovědi. Při nedodržení povinnosti odůvodnění, hrozí zaměstnavateli pokuta do 200.000 Kč.

Překážky v práci a příplatky za práci

Příplatky za práci platné u pracovních poměrů budou nově náležet i zaměstnancům pracujících na dohodu. Jedná se o následující příplatky:

  • příplatek za práci o víkendu
  • příplatek za práci ve státní svátek
  • příplatek za práci v noci

Proto, aby se zaměstnavatelům nezvedaly náklady na dohodáře, bude nutné naplánovat směny tak, aby dohodáři nepracovali ve výše uvedených dobách, za které příplatky náleží.

Dohodáři budou nově také moci čerpat všechny překážky v práci, jak o například dočasnou pracovní neschopnost, ošetřovné, mateřskou dovolenou, nařízenou karanténu a jiné. Překážky práce z důvodu obecného zájmu bude moci čerpat pouze po dohodě se zaměstnavatelem, nebo pokud to bude ustanoveno ve vnitřním předpise. Překážkou práce z důvodu obecného zájmu je například výkon veřejné funkce, školení, volno související s brannou povinností nebo jiné obecné zájmy (darování krve a jiné).

Spočítejte to i mně