eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatele budou muset nově své zaměstnance informovat o zákonných právech a povinnostech do sedmi dnů od vzniku pracovního poměru. Aktuálně je informační lhůta jeden měsíc.

Kromě zkrácení informační lhůty se také rozšiřuje okruh povinně sdělovaných informací. Nově bude nutné zaměstnance informovat například také o následujících skutečnostech:

  • minimální rozsah nepřetržitého odpočinku
  • odborný rozvoj, v případě že bude poskytován
  • doba trvání a podmínky zkušební doby
  • orgán sociálního zabezpečení, kam zaměstnavatel odvádí pojistné
  • a jiné

Informační povinnost může zaměstnavatel splnit také elektronickou formou. S tím, že dá zaměstnancům možnost si dokumenty s danými informacemi uložit nebo vytisknout. Uvedená informační povinnost se týká i zaměstnanců pracujících na dohody mimo pracovní poměr – DPP, DPČ.

S informační povinností souvisí i nová povinnost zaměstnavatele, písemně odvodňovat některá svá rozhodnutí (zamítnutí žádosti o práci na dálku, zamítnutí přechodu zaměstnanců na DPP/DPČ na pracovní poměr atd.). Toto odůvodnění ze strany zaměstnavatele mu být vždy jasně formulované, objektivní a především nesmí budit dojem diskriminace či znevýhodňování určitých zaměstnanců vůči jiným.

Digitalizace pracovněprávních dokumentů

Díky novelizaci zákoníku bude nově možné dvoustranné dokumenty uzavírat i doručovat elektronicky. Jedná se především o pracovní smlouvu, dohody mimo pracovní poměr, dodatky k pracovní smlouvě, dohody o ukončení pracovního poměru atd. (tedy o dokumenty, na základě kterých vzniká, zaniká nebo se mění pracovněprávní vztahy).

U jednostranných dokumentů z oblasti pracovněprávních vztahů nastavila novela zákoníku přísnější režim, a to doručení dokumentů do vlastních rukou. Jedná se například o zrušení ve zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď, atd.
Uvedené dokumenty bude moci zaměstnavatel zasílat zaměstnanci elektronicky, pokud k tomu od zaměstnance dostane souhlas – je tedy nutné podepsat samostatné písemné prohlášení. V tomto prohlášení musí být uvedena adresa pro doručování a také musí být stanoveny podmínky elektronického doručování. V praxi bude tedy vhodné tento souhlas se zaměstnance sepsat již při uzavření pracovněprávního vztahu. Zaměstnanec může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

Zasílané dokumenty v elektronické podobě musí být zaměstnavatelem opatřeny elektronickým podpisem. Doručení písemnosti nastane dnem převzetí písemnosti. Pokud zaměstnanec převzetí nepotvrdí, bude se uplatňovat tzv. fikce doručení (po 15denní lhůtě ode dne dodání se zpráva považuje za doručenou).

Obdobná pravidla elektronického doručování jsou platná i pro zaměstnance. Ovšem pro ty neplatí povinnost podpisu zprávy uznávaným elektronickým podpisem.

Spočítejte to i mně