eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Období, ve kterém lze využít milostivého léta?

Milostivé léto platí od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Na jaké exekuce můžete uplatnit milostivé léto?

Abyste mohli milostivé léto uplatnit, tak exekuce musí splňovat všechny níže uvedené podmínky:

 • dluh vymáhá soudní exekutor exekuční cestou (dluh nesmí vymáhat správce daně – soud či jiná organizační složka státu, protože by se jednalo o daňovou nebo správní exekuci),
 • povinným (dlužníkem) je fyzická osoba, nikoliv právnická osoba nebo jiný subjekt a
 • oprávněným (věřitelem) je:
  • Česká republika,
  • územní samosprávný celek (vč. městské části nebo městského obvodu),
  • státní příspěvková organizace,
  • státní fond,
  • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
  • dobrovolný svazek obcí,
  • regionální rada regionu soudržnosti,
  • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
  • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
  • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
  • státní podnik nebo národní podnik,
  • zdravotní pojišťovna,
  • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
  • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i pomocí jiné právnické osoby (veřejnoprávní oprávnění).

V případě, že je věřitelem soukromý subjekt (např. mobilní operátor, banka aj.), tak milostivé léto NELZE využít.

Jak postupovat v rámci milostivého léta?

1) V první řadě je důležité, abyste věděli, kolik máte celkově exekucí. Dále u každé exekuce musíte znát:

 • spisovou značku exekuce,
 • jméno soudního exekutora, a pod který exekutorský úřad spadá,
 • jaká je výše nesplacené jistiny,
 • kdo vystupuje jako věřitel a
 • platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol a další).

Pokud nemáte k dispozici všechny údaje, můžete si opatřit výpis z Centrální evidence exekucí (CEE). Ten lze pořídit dvěma způsoby:

 • na jakékoliv pobočce Czech POINT (obecní úřad, Česká pošta atd.) nebo
 • on-line na webu Exekutorské komory České republiky.

2) V momentě, kdy znáte všechny potřebné informace, tak napíšete soudnímu exekutorovi dopis (vzor dopisu naleznete na konci tohoto článku), ve kterém exekutora informujete o tom, že využíváte milostivého léta. Dopis lze zaslat formou doporučeného dopisu, přes datovou schránku nebo jiným průkazným způsobem). Zároveň se můžete exekutora doptat na výši nesplacené jistiny, a to v případě, kdy danou částku neznáte. Pokud ji znáte, nedoptáváte se.

3) Poté zaplatíte svůj dluh, který se skládá z nesplacené jistiny a nákladů exekuce, které činí 750,– Kč (v případě, že je soudní exekutor plátcem DPH, tak částka činí 907,50 Kč vč. 21% DPH). Do poznámky k předmětné platbě napíšete ,,milostivé léto" a platbu odešlete tak, aby byla připsána na účet exekutora nejpozději 28. ledna 2022. V případě pozdější úhrady dojde k porušení podmínek a exekuce bude běžet dál (neuplatní se milostivé léto).

4) Na závěr exekutor exekuci zastaví a vydá rozhodnutí o osvobození od placení všech dalších vymáhaných pohledávek, které přesahují zaplacenou jistinu v daném exekučním řízení, a to v rozsahu, v němž nebyly doposud uspokojeny.

Dopis soudnímu exekutorovi – vzor zde.

Více informací naleznete zde, a to konkrétně v čl. IV v bodě 25.

Spočítejte to i mně