eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Zákon č. 461/2020, 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu si klade za cíl zmírnit dopady u událostí, které souvisejí se vznikem/rozšířením nemoci Covid-19, jak na OSVČ, zároveň na společníky malých s.r.o, u kterých byla prostřednictvím opatření orgánů státní správy, jež bezprostředně souviselo s výskytem koronaviru, činnost zakázána či omezena, a tím došlo buď k zásadnímu, nebo značnému zásahu do jejich podnikatelské činnosti.

Cílem kompenzačního bonusu je rovněž zmírnit dopady, jež se týkají podnikání společníků malých s.r.o. či OSVČ a kteří dodávají zboží, poskytují služby, nebo jiným způsobem vystupují subjektům, u kterých byla činnost díky opatřením státních orgánů zakázána či omezena. Bonus pamatuje i na osoby vykonávající činnost u těchto subjektů v jejich prostorách, nebo na osoby pracující na dohodu o provedení práce, či dohodu o pracovní činnosti pro zaměstnavatele postižené vládními opatřeními.

Náhrady v rámci kompenzačního bonusu

Zatímco náhrada pro výše uvedené skupiny v podzimní kompenzaci 2020 činila 500 Kč/den, v jarním programu 2021 bonus může dosahovat až 1 000 Kč/den, avšak pouze pro OSVČ a společníky malých s.r.o., „dohodářům“ původní výše bonusu zůstává. Pro první dvě výše uvedené skupiny, které se zároveň účastní nemocenského pojištění, je v jarní kompenzaci 2021 nově zařazena možnost náhrada v případě nařízené karantény/izolace (500 Kč/den).

Za jakých podmínek mohou lidé zažádat o kompenzační bo­nus?

Oproti kompenzačnímu bonusu v jarním období 2020 již při podzimní kompenzaci 2020 není posuzován souběh se zaměstnáním, ale činnost musí být v rozhodném období (od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020) převažující, tzn., musí být nadpolovičním zdrojem obživy. Nárokovat bonus si mohou žadatelé za každý den bezprostředního omezení, či zákazu podnikání v návaznosti na vládní restrikce, nejvýše za uplynulých 134 dní (od 5. 10. 2020 do 15. 2. 2021). Jak už bylo řečeno výše, na kompenzační bonus mají nárok mimo přímo zasažených podnikatelů i další, kteří jsou navázáni na vládou nařízené zavřené obory významně, alespoň z 80 %. Návaznost plyne z dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů (dodavatel zboží do restaurace), nebo jejich činnost neoddělitelně souvisí s uzavřeným provozem (kadeřnictví – kadeřnice).

Na rozdíl od kompenzace z podzimu 2020, nárok na bonus v případě kompenzace jaro 2021 může vzniknout, i když omezení nesouvisí přímo s bezprostředním zákazem/omezením činnosti vyhlášených právě z důvodu mimořádné aktuální situace. I když se může zdát, že je jarní kompenzace 2021 štědřejší, je potřeba splnit přísnější podmínky pro jeho dosažení.

Pro dosažení nároku na bonus jaro 2021 je potřeba splnit test majoritních příjmů. Tento test se provádí tak, že se porovnají příjmy dosažené ve srovnávaném období (měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období) a srovnávacím období. Srovnávacím obdobím jsou 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce a subjekt si je může vybrat z doby od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2020., názvy měsíců se ale musí shodovat s třemi předcházejícími přímo bonusovému období. Za významně dotčenou činnost se považuje ta, kde příjmy z tržeb z prodeje výrobků, služeb nebo zboží nepřekračuje ve srovnávacím období 50 % výši průměrných měsíčních příjmů z této činnosti za srovnávací období. Subjekt si může i zvolit, jestli chce použít srovnávací období dle výše uvedených pravidel, nebo rozhodné období (1. 6. 2020 –30. 9. 2020).

V následující tabulce jsou rozepsány termíny rozhodného období a nejzazší termíny pro podání žádostí o kompenzační bonus za jednotlivá období:

Rozhodné období (podzim 2020) Podání žádosti
prvního bonusového období – od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 do 5. 1. 2021
druhého bonusového období – od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020 do 22. 1. 2021
třetího bonusového období – od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 do 15. 2. 2021
čtvrtého bonusového období – od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 do 25. 2. 2021
pátého bonusového období – od 25. 12.2020 do 23. 1. 2021 do 24. 3. 2021
šesté bonusového období – od 24. 01.2021 do 15. 2. 2021 do 16. 4. 2021
Rozhodné období (jaro 2021) Podání žádosti
prvního bonusového období – od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 do 3. 5. 2021
druhého bonusového období – od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 do 1. 6. 2021

Maximální výše podpory za každý kalendářní den (musí spadat do jednotlivých bonusových období – doba, kdy trvalo restriktivní vládní opatření), který musí být uveden v žádosti o kompenzační bonus. Existuje několik způsobů podání žádosti, a to prostřednictvím webové aplikace/stránky online, osobně na příslušném finančním úřadě, emailem, nebo přes datovou schránku, či poštou. Formulář je dostupný na stránkách finanční správy na odkazu: https://ouc.financnisprava.cz/kbv/ pro podzim 2020 a https://ouc.financnisprava.cz/…1/form/bonus pro jaro 2021.

Spočítejte to i mně