eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Na začátek je nutno říci, že existují dva postupy zřízení datové schránky (DS):

 1. ze zákona (povinné zřízení DS) a
 2. na žádost (dobrovolné zřízení DS).

1. ZE ZÁKONA (povinné zřízení DS)

Koho se týká:

 • Všech právnických osob, které jsou zapsané v obchodním rejstříku. Dále se to týká daňových poradců, soudních znalců, statutárních auditorů, advokátů, insolvenčních správců, tlumočníků, překladatelů a orgánů veřejné moci (státní správa, samospráva, úřady, soudní exekutoři a notáři).

Postup zřízení DS:

 • Vzhledem k tomu, že je zřízení DS povinné, tak se o DS nežádá, protože by byla žádost bezpředmětná.
 • Funguje to tedy tak, že jakmile Ministerstvo vnitra zjistí, že vznikl nový subjekt, tak mu DS automaticky zřídí. Ke zjištění vzniku nového subjektu slouží příslušná evidence.
 • Vygenerované přístupové údaje předá poštovní přepravě a ta je oprávněné osobě doručí, a to ve většině případů do pěti pracovních dní.
 • Pomocí přístupových údajů se nově vzniklý subjekt přihlásí do DS (využije přihlášení jménem a heslem) a tím je celé zřízení u konce.

2. NA ŽÁDOST (dobrovolné zřízení DS)

Koho se týká:

 • Fyzických osob (občanů), podnikajících fyzických osob a právnických osob, které ovšem nejsou zapsány v obchodním rejstříku.

Postup zřízení DS:

1. Online po přihlášení přes Identitu občana

 • Do Identity občana se můžete přihlásit různými způsoby – mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka, MojeID, Bankovní identita a další. Využijte ten způsob, který máte zpřístupněný. Pokud nemáte ani jednu možnost zpřístupněnou, a i přes to si chcete zřídit DS online, tak navštivte webové stránky zde, kde naleznete veškeré potřebné údaje ke zprovoznění Identity občana. Bez toho bohužel není možné zřídit DS online.
 • V momentě úspěšného přihlášení se do Identity občana si můžete zřídit DS podle obrázkového návodu zde.
 • DS je zřízena okamžitě bez zbytečného odkladu.

2. Osobně na Czech POINTu

 • Osobně se dostavíte na Vámi vybrané kontaktní místo Czech POINTu, kde si zažádáte o zřízení DS. Pracovníkovi kontaktního místa se prokážete průkazem totožnosti, což bývá nejčastěji občanským průkazem.
 • Většinou je DS zřízena ihned. V tom případě dostanete potvrzení o zřízení DS, ve kterém naleznete číslo DS. V opačném případě je Vám sdělen důvod, proč nemůže být žádosti ihned vyhověno a je proto předána k posouzení Ministerstvu vnitra.
 • Přístupové údaje Vám budou zaslány po zřízení DS, a to buď na e-mailovou adresu (tzv. virtuální obálka), nebo poštovní přepravou na adresu.

3. Písemně v listinné podobě

 • Pokud máte k dispozici program Software602 Form Filler, tak si můžete žádost vyplnit na PC a poté si jej vytisknout. V případě, že program k dispozici nemáte, tak si formulář otevřete v PDF formátu, vytiskněte si jej a poté vyplníte ručně. Žádost je dostupná zde
 • Vyplněnou žádost opatříte úředně ověřeným podpisem a doručíte Ministerstvu vnitra. Kontakty Ministerstva vnitra naleznete zde
 • Žádost přijme podatelna Ministerstva vnitra a poté jej předá pracovníkům referátu DS k vyřízení. Pokud je žádost vyplněna správně a není tedy důvod žádost opravit nebo doplnit, tak je DS zřízena, a to většinou do tří dnů.

Potřebné doklady pro podání žádosti:

1. Fyzická osoba

 • Doklad totožnosti.

2. Podnikající fyzická osoba

 • Osoba již zapsána v Registru osob – nejsou potřeba žádné další doklady kromě dokladu totožnosti.
 • Osoba nezapsána v Registru osob – je potřeba navíc doložit veřejnou listinu, která opravňuje osobu k podnikání (neboli její statut).

3. Právnická osoba

 • Právnická osoba již zapsána v Registru osob a žadatel je také zapsán v Registru osob jako statutární zástupce právnické osoby – nejsou potřeba žádné další doklady kromě dokladu totožnosti.
 • Právnická osoba již zapsána v Registru osob, ale žadatel není zapsán v Registru osob jako statutární zástupce právnické osoby – je potřeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění, které dokazuje, že žadatel může jednat jménem právnické osoby (např. jmenovací dekret, plná moc, zápis z valné hromady apod.)
 • Právnická osoba nezapsána v Registru osob – oproti předešlé situaci je navíc potřeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii veřejné listiny, která dokazuje zřízení či statut právnické osoby.

Pro více informací můžete zavolat na telefonní číslo 954 200 200 nebo navštívit webové stránky: https://www.datoveschranky.info.

Spočítejte to i mně