eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

DPFO 2020

Kdo je povinen si jej podat?

V zákoně o dani z příjmu je stanoveno, že pokud příjmy přesáhnou 15. 000 Kč a jsou předmětem daně, zároveň nejsou osvobozené, nebo z nich není daň vybírána srážkou dle zvláštní sazby daně, je nutné podat daňové přiznání (dále jen DP). Ve většině případů vyřizuje zaměstnavatel za své zaměstnance prostřednictvím ročního zúčtování daně jejich každoroční daňové povinnosti. Existují ale případy, kdy DP musí zaměstnanec podat sám. Pokud tato situace nastane, je potřeba si vyžádat od každého zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2020. Pokud plynou zaměstnanci i ostatní příjmy z podnikání, jiné výdělečné činnosti či pronájmu (dle §7–10 ZDP) a jsou vyšší než 6 000 Kč/rok je taktéž povinen si přiznání podat.

1) Souběh zaměstnání (§6)

Nejčastějším případem je situace, kdy zaměstnanec během roku pracuje souběžně pro více zaměstnavatelů, kteří za něj odváděli zálohovou daň. Stane se tak, pokud má vedle např. pracovní smlouvy podepsanou ještě dohodu o provedení práce, u které měsíční příjmy přesáhly v roce 2020 10 000 Kč, nebo dohodu o pracovní činnosti, kde příjmy za měsíc v roce 2020 přesáhly hodnotu 3000.

2) Příjem ze samostatné výdělečné činnosti (§7)

Dalším důvodem je přivýdělek hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činností, a to i v momentě, že byla zahájena/ukončena v průběhu roku. Zde je potřeba vyplnit přílohu DP č. 1.

3) Kapitálové příjmy (§8)

Kapitálovými příjmy jsou myšleny např. zisky tichého společníka, podíly ze zisku z obchodní korporace, úroky z držby cenných papírů, nebo jiné výnosy z poskytnutých zápůjček, či úvěrů. I zde platí pravidlo, že si zaměstnanec musí podat DP a tyto kapitálové příjmy podle §8 zdanit. Úroky z finančních produktů (např. stavební spoření, běžný účet) jsou daněné srážkovou daní a do přiznání se neuvádějí.

4) Příjem z nájmu (§9)

Pokud zaměstnanec pronajímá například byt, je povinen přiznat příjem dle §9 ZDP a vyplnit přílohu č. 2 v DP.

5) Ostatní daňové a příležitostné příjmy (§10)

Příjem například z převodu nemovitostí (při nesplnění časového testu), nebo výhry v loterii také podléhá dani z příjmu. V těchto případech je ale větší pravděpodobnost, že se povinnosti vyhnete a příjem bude spadat do kategorie osvobozené. Pokud se tak nestane, je nutné jej uvést do přílohy č. 2. U příležitos­tných příjmů je hranice 30 000 Kč, nad kterou je opět nutné uvést příjem do DP. Důraz se klade na slovo příležitostné, kdy jakýkoli náznak pravidelnosti příjem z této kategorie vylučuje (a je nutné jej uvést v jiném oddíle).

6) Solidární daň

Pokud Vaše příjmy přesáhly v roce 2020 částku 1 672 080 Kč, jste jako poplatníci povinni podat DP, protože se daň z příjmu zvyšuje o solidární zvýšení daně.

7) Obdržení neosvobozeného daru

Při nesplnění podmínek pro osvobození příjmu z bezúplatných plnění (darů) je nutné tuto část příjmů taktéž zdanit a to v části ostatních příjmů. Osvobozené se stanou ve chvíli, kdy je obdržíte od příbuzného, který je v přímé či nepřímé rodové linii, dále od osoby, se kterou poplatník hospodařil minimálně po dobu 1 roku ve společné domácnosti před obdržením bezúplatného plnění a také v situaci, kdy „obmyšlený“ vyčlenil do svěřeneckého fondu majetek, ze kterého mu plynou příjmy a další.

8) Předčasné zrušení finančních produktů

Zpětné dodanění daňových odpočtů minulých let čeká poplatníky tehdy, pokud předčasně zruší penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, či životní pojištění.

Do kdy a jakým způsobem lze v roce 2021 podat?

V pondělí 8. 3. 2021 byl vyhlášen další generální pardon, ve kterém vláda upravila termíny pro podání daňového přiznání za rok 2020 a posunula je o jeden měsíc. Nejedná se ovšem o posunutí termínu jako takové, vláda tímto krokem pouze promíjí pokutu za pozdní podání daňového přiznání, pokud bude v termínu zaplacená i daňová povinnost, promíjí taktéž úroky z prodlení. Pokud se rozhodnete podat přiznání postaru papírovou formou, máte čas do 3. 5. 2021, pokud zvolíte novou metodu elektronicky, můžete tak učinit do 1. 6. 2021, v obou případech bez sankce. Co se ale v souvislosti s termíny nemění, je podání prostřednictvím daňového poradce, či povinnost auditu, kde zůstává zachovaný termín do 1. 7. 2021.

Spočítejte to i mně