eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

V záhlaví tiskopisu nalezneme kolonku pro vyplnění finančního úřadu. Zde se každoročně chybuje v tom, že lidé neuvedou správně finanční úřad podle svého trvalého bydliště, ale například ten, pod který spadá jeho zaměstnavatel. Další je místo pro vyplnění DIČ/rodného čísla, poté typ přiznání, zda se jedná o řádné (první do termínu), opravné (odlišné od řádného stále do termínu), nebo dodatečné (odlišné od předchozích po termínu). Poslední pro Vás relevantní kolonkou je uvedení zdaňovacího období, tzn. kalendářní rok, za který je DP podáváno.

První oddíl se ptá na údaje o poplatníkovi, vedle jména, příjmení a adresy zde najdeme i kolonku pro vyplnění telefonního čísla, nebo e-mailu. Tyto dva údaje jsou sice nepovinné, avšak důrazně doporučované. V případě chybného vyplnění, které by zde úředníci mohli najít, Vás mohou snadněji kontaktovat a napravit chyby bez oficiálních úředních dopisů.

Do druhého oddílu se vyplňují údaje o příjmech. Na řádku 31 se uvádí úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů, tzn. suma všech příjmů z prvního řádku výše uvedeného Potvrzení o zdanitelných příjmech. Řádek 32 se týká úhrnu povinného pojistného, jež za Vás zaplatil zaměstnavatel, jinak řádek 6 z Potvrzení. Další část druhého oddílu se týká dílčích základů daně dle jednotlivých paragrafů, které jsou uvedeny výše (závislá činnost, OSVČ, kapitálové příjmy, nájem, příležitostné příjmy), a výpočtu základu daně.

Třetí oddíl se věnuje nezdanitelným částem základu daně, odčitatelným položkám, tzn. částkám, které lze odečíst od základu a snížit si tak daňovou povinnost. Většinu z těchto částek je nutné doložit přílohou k DP. Řádek 46 se týká výše uvedeného bezúplatného plnění (daru), které poplatník poskytl např. příspěvkovým organizacím, spolkům, útulkům a dalším dle §15, odst. 1. V úhrnu lze odečíst minimálně 1 000 Kč/2 % základu daně, ale nově do výše 30 % základu daně. Do bezúplatných plnění jsou zařazeny oblíbené odběry krve, kde za každý bezpříspěvkový lze odečíst 3 000 Kč. Řádek 47 zahrnuje odečet úroků z úvěru na bytovou potřebu, která je v zákoně rovněž definována (§4b). Řádek 48 odečítá zaplacené příspěvky na penzijní pojištění, připojištění a doplňkové penzijní spoření, avšak hodnotu převyšující část pro maximální státní příspěvek, tedy 12 000 Kč/rok, přičemž lze odečíst maximálně 24 000 Kč. Zde mnoho lidí chybuje a odečítá celou částku. Penzijní společnosti, které vydávají potvrzení, na tento fakt myslí a částku jim sami spočítají. Na řádku 49 se odečítají příspěvky na soukromé životní pojištění, maximální částka je totožná s předchozím řádkem. Na řádku 50 lze odečíst zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, kde maximální výše je 3 000 Kč pro odpočet. Výše úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání se odečítá na řádku 51. Maximum je 10 000 Kč (13 000 Kč a 15 000 Kč pro poplatníky se zdravotním postižením). Řádky 52 a 52a se věnují §34, kde lze odečíst podporu na výzkum a vývoj, dále odborné vzdělávání (u zaměstnanců nejsou tolik běžná, proto se jim tento článek dále nevěnuje). Konec třetího oddílu poté zaokrouhluje na celé stovky dolů základ daně a vypočítává 15% daň.

Do 4. oddílu se znovu uvádí vypočtená daňová povinnost, dále výše uvedené solidární zvýšení, zaokrouhlená daň na celé stokoruny nahoru a daňová ztráta, kterou lze odečíst z předchozích 5 let (platí pouze pro podnikatele).

pátém oddílu jsou zahrnuty veškeré slevy a daňové zvýhodnění, které se přímo odečítají od daňové povinnosti. V první tabulce lze uvést údaje o manželce/man­želovi, jejichž příjem za uplynulý rok nedosáhl 68 000 Kč a žije s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Do jejího/jeho příjmu se zahrnuje hrubá mzda, nemocenská, ale i peněžitá pomoc v mateřství, v tom se také často chybuje. Naopak se do částky nezahrnuje rodičovský příspěvek, jiné sociální dávky od státu, které jsou v zákoně vymezeny (§35ba). Částku ve výši 24 840 Kč lze odečíst na řádku 64 pro uplatnění klasické slevy na poplatníka, která je podmíněna podpisem pouze u jednoho zaměstnavatele prohlášením poplatníka k dani (růžovým prohlášením). Stejná výše může být odečtena na řádku 65a, kde uplatňuje slevu na manželku/manžela, pokud splní uvedené podmínky pro vyplnění první tabulky v 5. oddílu. Dále lze odečíst stejnou výši na řádku 65b ve slevě na manželku/manžela, který splňuje i slevu z řádku 65a a navíc je držitelem průkazu ZTP/P. Řádky 66 a 67 se věnují slevám na invaliditu, kde lze odečíst 2 520 Kč ročně pro I a II. stupeň a 5 040 Kč pro III stupeň. Na řádku 68 se odečítá 16 140 Kč v případě, že Vám byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P. Sleva na studenta se odečítá na řádku 69, kde lze ročně uplatnit 4 020 Kč. Kde se také hodně chybuje, jsou případy, kdy jste nesplnili podmínky pro uplatnění slev za celý rok, ale jen po část roku. K tomuto slouží v DP na řádkách 65a až 69 kolonka pro vyplnění počtu měsíců, pokud jste vždy 1. den v měsíci podmínky splnili a slevu si můžete z daňové povinnosti odečíst. Řádek 69a odečítá prokazatelné výdaje na tzv. „školkovného“, neboli slevu za umístění dítěte v PŘEDškolním zařízení (maximálně 14 600 kč). V druhé tabulce pátého oddílu se vyplňují údaje o vyživovaných dětech. Abyste na ně mohli uplatnit daňové zvýhodnění, je potřeba, aby s Vámi žilo ve společné domácnosti a bylo buď nezletilé, nebo zletilé-nedosáhlo 26 let věku a připravovalo se soustavně na budoucí povolání. Pokud žije ve společně hospodařící domácnosti další poplatník, je potřeba doložit potvrzení o neuplatňování daňového zvýhodnění od toho druhého, aby nedošlo k dvojímu uplatnění. Toto prohlášení vydá druhému z poplatníků jeho zaměstnavatel (potřeba doložit, i když je na peněžité pomoci v mateřství/ro­dičovském příspěvku), pokud je druhá osoba OSVČ, dokládá se čestné prohlášení. Jakou částku si lze tedy odečíst na řádku 72? Částku 15 204 Kč ročně lze uplatit na první dítě, na druhé částku 19 404 Kč za rok a na třetí a každé další 24 204 Kč. U dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P se částka vždy zdvojnásobuje. Řádky 73–75 jsou součtové, kdy je potřeba postupovat přesně, jak je v DP zadáno. Řádek 76 je roven 13. řádku v Potvrzení o zdanitelných příjmech, jež je hodnota vyplacených měsíčních daňových bonusů.

Šestý oddíl se týká dodatečného DP, jehož důvod k podání je vysvětlen výše. Sedmý oddíl se přímo týká placení daně, kde se na 84. řádku uvádí hodnota z Potvrzení o zdanitelných příjmech z řádku 12.

Pro poplatníka je nejdůležitějším řádkem ten, který vypočítává hodnotu přeplatku, nebo nedoplatku (ř. 91). Pokud vyjde kladné číslo, hodnotu je potřeba doplatit finančnímu úřadu, pokud vyjde záporné číslo, máte přeplatek na dani a finanční úřad by Vám měl částku naopak vrátit.

Předposlední část je věnována přílohám, které v článku už několikrát zazněly, a není třeba je dál rozepisovat. Poslední relevantní část v DP se týká žádosti o vrácení přeplatku, kde se vyplňuje číslo účtu/adresa, kam bude přeplatek poplatníkovi vrácen. Pod těmito údaji je nutné se podepsat. Tady se opět hodně chybuje a poplatníci na to zapomínají. Bývá to častým důvodem pro výzvu z finančního úřadu pro doplnění informací.

Pokud se rozhodnete pro jednoduchý způsob vyplnění daňového přiznání, můžete použít na stránkách https://jednoduchepriznani.cz/…e/zamestnani formulář, který Vás přesně navádí k výpočtu daně a uplatnění veškerých slev. Za použití formuláře a vygenerování daňového přiznání se platí 190 Kč. Pokud jste měli pouze příjmy ze závislé činnosti (§6), můžete využít zjednodušený formulář (tiskopis 25 5405/D/1) obsahující méně řádků pro přehlednost. Naleznete jej na finanční správě na odkazu: https://www.financnisprava.cz/…ch-tiskopisu.

Spočítejte to i mně