eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Aktuálně platný stav

Nyní platí, že poplatník daně z příjmů (FO nebo PO) si může odečíst poskytnuté dary od základu daně. Odečet provede poplatník ve svém daňovém přiznání za rok 2022. Nelze ovšem odečíst jakýkoliv dar. Aby byl dar daňově uznatelný (odečitatelný), tak musí být poskytnut např. na charitativní, humanitární, vzdělávací nebo zdravotnické účely. Další podmínkou je, komu je dar poskytnut. Dar může poplatník poskytnout pouze stanoveným příjemcům, kteří mají sídlo na území České republiky nebo mají sídlo na území jiného členského státu Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru. Tito stanovení příjemci jsou oprávněni k tomu, aby vybrané dary použili na pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům.

Zásadní změny, které přináší novela zákona o daních z příjmů

1) Okruh stanovených příjemců darů se rozšíří o tyto možné příjemce:

 • Stát Ukrajina,
 • Územně-správní celek státu Ukrajina,
 • Právnická osoba se sídlem na území Ukrajiny,
 • Fyzická osoba s bydlištěm na území Ukrajiny.

Ovšem i nadále musíme mít na paměti, že příjemci musí splňovat podmínky stanovené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

2) Rozšíří se také okruh účelů, na které mohou být dary poskytnuty:

 • Nově se budou moci poskytovat dary za účelem podpory obranného úsilí. Pod tím si můžeme představit cokoliv, co může nějakým způsobem pomoci Ukrajině ve válečném konfliktu. Spadá sem např. munice, zbraně, ostatní vojenský materiál či různé příslušenství, které by mohli potřebovat příslušníci armády nebo dobrovolníci.

3) Nově si budou moci dary odečíst od základu daně i rezidenti Ukrajiny, kteří prokáží, že alespoň 90% z celkových příjmů pochází z území České republiky.

4) Prodloužení maximální hodnoty darů, které lze odečíst od základu daně, a to o 1 rok

 • Běžně platilo a vlastně i aktuálně platí, že od základu daně lze odečíst dary maximálně do výše 10% základu daně (u PO) a 15% základu daně (u FO). V roce 2020 a 2021 se maximální hranice navýšila na 30%. Podle novely by se měla tato hranice prodloužit o 1 rok, což znamená, že by měla platit i ve zdaňovacím období roku 2022.

5) Daňová uznatelnost výdajů na bezúplatná NEPENĚŽNÍ plnění

 • V současnosti platí, že veškeré výdaje, které souvisí s poskytnutím daru, nejsou daňově uznatelné. To by se ovšem mělo změnit. Podle novely by měly být výdaje související s poskytnutím nepeněžního daru daňově uznatelné, ale musí být splněna jedna podmínka – nepeněžní dar musí být poskytnut za účelem pomoci Ukrajině, a to v souvislosti s válečným stavem.
 • Vzhledem k tomu, že si poplatník může uplatnit vynaložené výdaje, tak si poté už nesmí snížit základ daně o hodnotu daru. Jednalo by se o duplicitní snížení základu daně. Na druhou stranu platí, že pokud si poplatník vybere daňově uznatelné výdaje na poskytnutí daru, tak může dar poskytnout přímo právnické nebo fyzické osobě. Rozhodující je, za jakým účelem je dar poskytnut, nikoliv komu je poskytnut.

6) Příjemce bezúplatného plnění

 • Příjemce daru musí bezúplatné plnění zdanit v rámci daně z příjmů. Jediné bezúplatné plnění, které nemusí zdanit, jsou dary poskytnuté z charitativních nebo humanitárních důvodů a dále dary plynoucí z veřejné sbírky. Jiné bezúplatné plnění osvobozeno není.
 • Podle novely by se měly k osvobozeným příjmům přidat také dary za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny (munice, zbraně, ostatní vojenský materiál či různé příslušenství).
 • V případě, že je příjemcem bezúplatného plnění zaměstnanec, tak je pro něj osvobozen také peněžní dar, který obdrží od svého zaměstnavatele. Je to z toho důvodu, že zaměstnavatel chce vyjádřit podporu a finanční pomoc zasaženým zaměstnancům, kteří se nachází v tíživé situaci. Proto se nemusí k tomu všemu ještě zaobírat zdaněním peněžního daru.
 • Zaměstnavatel má ještě jednu možnost, jak podpořit zaměstnance, a to poskytnutím ubytování pro rodinu zaměstnance, která musela opustit území Ukrajiny z důvodu válečného stavu. I tento druh bezúplatného plnění je pro příjemce osvobozen od daně z příjmů.

Podrobné informace s praktickými příklady můžete naleznout zde
Vyjádření Ministerstva financí naleznete zde

Spočítejte to i mně