eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Na konci roku 2020 byl schválen „daňový balíček“ (konkrétně zákon č. 609/2020), který výrazně ovlivnil zákon o daních z příjmu. Tento daňový balíček, který nabyl účinnosti 1. ledna 2021, má mít pro-investiční účely a nejvýrazněji upravuje následující oblasti:

  • zdvojnásobení investičního limitu hmotných movitých věcí,
  • zdvojnásobení investičního limitu technického zhodnocení,
  • dočasné obnovení zkrácených mimořádných odpisů a
  • zrušení daňového odpisování nehmotného majetku.

Zdvojnásobení investičního limitu hmotných movitých věcí

U hmotného majetku, u kterého nelze výdaje daňově uplatnit přímo, ale pouze díky daňovým odpisům, se limit vstupní ceny zvýšil z 40 000 Kč na 80 000 Kč. Tento nově stanovený dvojnásobný limit platí pro hmotný movitý majetek pořízený po 1. lednu 2021, ale také zpět-ně s možností volby u hmotného movitého majetku pořízeného od 1. ledna 2020. Pokud byl tedy majetek pořízen od ledna do prosince 2020, může se poplatník rozhodnout, zda u takového majetku využije „starý limit“ 40 000 Kč nebo zda využije nový limit 80 000 Kč. Pokud se rozhodne pro druhou variantu, musí opravit vnitřní směrnice pro již skončení účetní období a také zvýšení limitu vstupní ceny dlouhodobého hmotného majetku zdůvodnit v příloze účetní závěrky.

Zdvojnásobení investičního limitu technického zhodnocení

Investiční charakter mají také výdaje vynaložené na technické zhodnocení, které se uplatňuji nepřímo díky daňovým odpisům ze vstupní/zůstatkové ceny zhodnoceného hmotného majetku. Stejně jako u hmotného movitého majetku, tak u technického zhodnocení se sleduje výše vynaložených výdajů, zda překročí stanovený limit. Díky „daňovému balíčku“ se také u technického zhodnocení limit zdvojnásobil z 40 000 Kč na 80 000 Kč. Mimo tento dvojnásobný limit bylo nově vypuštěno časové období, za které se posuzují vynaložené výdaje na konkrétní technické zhodnocení.

Dočasné obnovení zkrácených mimořádných odpisů

U hmotného majetku, který je zařazen do první nebo druhé odpisové skupiny a byl pořízen od 1. ledna 2020 až do 31. prosince 2021, je možné uplatnit mimořádné odpisy. Podmínkou je, že poplatník musí být prvním vlastníkem majetku a musí si vést zvláštní evidenci odepisování včetně případného technického zhodnocení. Velmi důležitý je také fakt, že mimořádné odpisy nelze přerušit.

  • Majetek zařazený do první skupiny (nářadí, nástroje, mobilní telefony, atd.) se místo klasických 3 let odepíše nově již za 12 měsíců (rovnoměrně až do 100 % vstupní ceny).
  • Majetek zařazený do druhé skupiny (nábytek, osobní automobil, atd.) se místo kla-sických 5 let odepíše nově již za 24 měsíců (prvních dvanáct měsíců rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a následujících dvanáct měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny).

Při rozhodování, zda využít mimořádné odpisy, je nutné si uvědomit, že díky zrychlenému odpisu bude mít majetek velmi rychle nulovou daňovou hodnotu, která ovlivní daňovou po-vinnost poplatníka.

Zrušení daňového odpisování nehmotného majetku

U nehmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2021, a po zvážení také u majetku pořízené-ho od ledna do prosince 2020, se ruší daňové odpisy. Nově tedy jsou pro odepisování ne-hmotného majetku klíčové pouze účetní odpisy. Limit vstupní ceny je u tohoto majetku nezměněn a zůstává zde hranice 60 000 Kč.
Evidence nehmotného majetku je v účetní jednotce stanovena interní směrnicí, a to takovým způsobem, aby částka vstupní ceny odpovídala poctivému a věrnému obrazu. Pokud bude nehmotný majetek dle směrnice posuzován jako jednorázový náklad, bude tímto způsobem převzat také do daňového základu. Pokud bude ovšem nehmotný majetek dle směrnice po-suzován jako odpisovaný dlouhodobý nehmotný majetek, budou daňově uznatelnými nákla-dy účetní odpisy.

Nově určený způsob odepisování včetně ilustrativních příkladů shrnuje následující článek.

Spočítejte to i mně