eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Hned na začátku je nutné říci, že žadatel si může vybrat pouze jeden ze dvou nabízených dotačních programů, což znamená, že nemůže čerpat oba dva zároveň. Proto je důležité zvážit, který z nabízených dotačních programů je pro daný žádající subjekt výhodnější a ten si zvolit. Pro lepší orientaci a výběr jsme oba dotační programy shrnuli do přehledné tabulky, kde jsou programy porovnány.

  COVID 2021 COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY
Účel kompenzace: Zmírnit negativní dopady omezení, které jsou způsobeny pandemií COVID 2019, dopadající na podnikatelské subjekty v ČR. Obrana proti zhoršení kapitálové situace, pomoc navýšit likviditu subjektů, zachovat jejich podnikatelskou činnost a zároveň podat pomocnou ruku při zotavení z tíživé situace.
Kdo si může o kompenzaci zažádat: Podnikatel, kterým může být fyzická osoba, právnická osoba nebo příspěvková organizace (právnická osoba musí být zřízena podle soukromého práva). Subjekt musí vykonávat podnikatelskou činnost, kterou upravuje zákon o živnostenském podnikání. Dále musí subjekt prokázat, že za srovnávané období došlo k poklesu tržeb oproti srovnávacímu období alespoň o 50%. Srovnávané období je pro všechny subjekty stejné a to od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Srovnávací období si subjekt zvolí sám ze dvou možností – buď od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Navíc musí mít subjekt alespoň jednoho zaměstnance, který bude vyjádřen jako ekvivalent plných pracovních úvazků. Podnikatel, kterým může být fyzická osoba nebo právnická osoba. Subjekt musí vykonávat podnikatelskou činnost, kterou upravuje zákon o živnostenském podnikání. Dále musí subjekt prokázat, že za srovnávané období došlo k poklesu obratu oproti rozhodnému období alespoň o 50%. Rozhodné období je pro všechny subjekty stejné a to od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Srovnávací období si subjekt zvolí sám ze dvou možností – buď od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.
Kdy a kde lze žádosti podávat: Termín pro podání žádostí je stanoven od 12. dubna 2021 do 31. května 2021. Žádosti lze podávat pomocí informačního systému, který je dostupný z Portálu AIS MPO. Termín pro podání žádostí je stanoven od 19. dubna 2021 do 19. července 2021. Žádosti lze podávat pomocí informačního systému, který je dostupný z Portálu AIS MPO.
Celková výše kompenzace: Za každého zaměstnance připadá subjektu kompenzace ve výši 500,– Kč / den, a to za rozhodné období, které je od 11. ledna do 31. března 2021. Zaměstnancem se v tomto případě rozumí pouze zaměstnanec v pracovním poměru, jednatel mající smlouvu o výkonu funkce jednatele a u fyzických osob to mohou být spolupracující osoby. Zaměstnanci pracující na zkrácený nebo částečný úvazek se nepovažují za jednoho zaměstnance, ale musí se přepočítat na plný pracovní úvazek. V praxi to vypadá tak, že dva zaměstnanci pracující na poloviční úvazek dohromady netvoří 2 zaměstnance, ale pouze jednoho. Kompenzace se neposkytuje na různý počet dní, ale pro všechny subjekty je počet dní stejný a to ve výši 80 dní (od 11. ledna do 31. března 2021). Pouze ti, co žádali souběžně o dotaci v podobě COVID – Ubytování II mají nárok jen na 68 dní. Celková výše kompenzace představuje 60% nepokrytých nákladů, které subjektu vznikly během rozhodného období. U podnikatelů s majetkovou účastí územního samosprávného celku ČR nebo státu je celková kompenzace pouze ve výši 40% nepokrytých nákladů. Kompenzace na jeden žádající subjekt ovšem není neomezená. Maximální kompenzace činí 40 mil. Kč.
Podmínky pro splnění nároku: Subjekt není v současné době v likvidaci a nebyl ani k 31. prosinci 2019 podnikem v obtížích. Co se týče zákona o dani z přidané hodnoty, tak subjekt nesmí být nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem. Subjekt nesmí mít dluhy a nedoplatky vůči zdravotní pojišťovně, státnímu rozpočtu, státním fondům nebo rozpočtu územního samosprávného cel­ku. Žádající subjekt musí samozřejmě prokázat pokles obratu minimálně o 50% v rámci rozhodného období a dále nepokryté náklady. Nepokryté náklady jinak řečeno představují ztrátu, která je snížená o dotace poskytnuté žadateli. Pro lepší pochopení uvedeme příklad: Žadateli vzniknout osobní náklady na zaměstnance, na které čerpá Antivirus A, B nebo A Plus, tudíž tyto náklady pokryje jiná podpora v podobě Antiviru. Takové náklady se už nemohou považovat za nepokryté a musí se o dané náklady snížit případná ztráta.
Co je potřeba doložit: Ve většině případů bude stačit kompletně vyplněná žádost a podepsané čestné prohlášení, které je součástí žádosti. V případě, že žádost podává jiná osoba než je osoba oprávněná jednat za žádající subjekt, musí navíc doložit elektronicky podepsanou či ověřenou plnou moc. Ve výjimečných případech se může stát, že zaměstnanec, kterého subjekt uvede, nebude ověřen kontrolou, protože není k rozhodnému dni v seznamu ČSSZ. To ovšem nemusí nutně znamenat, že nebyl k rozhodnému dni přihlášen k platbě pojistného, ale musí to subjekt k žádosti doložit. Výkaz zisku a ztráty, který musí být sestavený a upravený podle kritérií a požadavků uvedených v Příloze 2 Výzvy a zároveň musí být za rozhodné období. Dále výkaz o poklesu obratu, který musí taktéž splňovat Přílohu a musí být za rozhodné období. Navíc musí být porovnaný oproti srovnatelnému období. Přehled všech dotací a prostředků, které žádající subjekt v minulosti získal nebo si o ně alespoň požádal a ke dni podání žádosti ještě není rozhodnuto, zda dotaci obdrží či nikoliv. Jedná se o dotace, které se týkají rozhodného období a jsou v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce. Posledním dokládajícím dokumentem je čestné prohlášení žadatele, které dokládá, že splňuje všechny podmínky a je tím pádem oprávněným žadatelem.
Odkaz pro další informace: https://www.mpo.cz/…021--260043/ https://www.mpo.cz/naklady

Spočítejte to i mně