Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Slovník pojmů

Plátce je subjekt, který daň odvádí správci daně.
Poplatníkem je subjekt jehož příjem či majetek je daní zatížen.
Daňový subjekt je osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo plátce daně.
Správce daně je orgán veřejné moci, kterému byla svěřena působnost v oblasti správy daní.
Pokud je někde zmíněn výraz náklad či výdaj, tak význam tohoto slova je totožný, pouze výdaj se používá v daňové evidenci a náklad se používá v účetnictví.
Paušálem na dopravu se rozumí paušál dle §24 od. 2 písm. zt, Zákona č. 586/1992Sb, o daních z příjmů.
Obratem se rozumí obrat pro účely DPH.
Škoda způsobená klientovi se rozumí škoda způsobená naší společností, ne však škoda způsobená na základě nepravdivých nebo neúplných dokladů či podkladů předaných naší společnosti.
Rekonstrukcí účetnictví se rozumí komplexní přepracování již uzavřených účetních období.
Smluvní klienti, se rozumí klienti s nimiž byla uzavřena mandátní smlouva na vedení účetnictví či daňové evidence
Účetní položkou se rozumí řádek v hlavní knize či v peněžním deníku.
Účetnictvím se, dle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, rozumí bývalé podvojné účetnictví.
Daňovou evidencí se, dle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, rozumí bývalé jednoduché účetnictví.