Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zpevněné plochy vs daň z nemovitostí v roce 2012

26.01.2012
Zbývá několik dní k podání přiznání k dani z nemovitostí za rok 2012, víte o změnách...?
- Dnem 1.1.2012 nabývá účinnosti novela zákona o dani z nemovitostí, která přináší změnu v sazbě daně a členění některých pozemků.
- Do zákona je začleněna zcela nová kategorie pozemků, tzv. zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, a tyto zpevněné plochy pozemků se stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně. Dosud byly u podnikatelů zatříděny v rámci daně z pozemků v sazbě 0,20Kč/m2. Od 1.1.2012 se však zpevněné plochy zdaní sazbou 5Kč/m2 (případně 1Kč/m2, půjde-li o pozemky zemědělského podnikatele). Bude se jednat o pozemky evidované v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha, jejichž povrch je zpevněn stavbou. Jen v rámci těchto druhů pozemků je tedy nutno zjistit, zda a v jakém rozsahu se na pozemcích nachází zpevněná plocha, což je asi nejobtížnější aspekt celé novely zákona. Bude se typicky jednat o plochy zpevněné zámkovými dlažbami, nebo plochy vyasfaltované. V praxi se ale vyskytuje celá škála dalších druhů zpevnění povrchu pozemků. Podle informace generálního finančního ředitelství za zpevněnou plochu nelze považovat plochu zpevněnou snadno rozebíratelným povrchem bez nutnosti použití speciálních technologií, zpevnění povrchu pouhým rozprostřením materiálu (škváry, drtě) na povrchu pozemku včetně jeho případného zhutnění či pouhé provedení terénních úprav.

- Pro stanovení daně je rozhodující výměra zpevněné plochy pozemku stavbou. Nemá ? li podnikatel k dispozici dokumentaci s uvedením těchto údajů, uvede v daňovém přiznání výměry zjištěné vlastním měřením (není třeba geometrické zaměření či znalecký posudek). Pokud zbývající část pozemku není zpevněnou stavbou, zdaňuje se tato část sazbou daně odpovídající druhu pozemku, evidovaném v katastru nemovitostí (ostatní plochy, zastavěné plochy a nádvoří).

- Vzhledem k tomu, že vymezení zpevněné plochy pozemku jako předmětu daně z pozemků je ve smyslu zákona o dani z nemovitostí změnou rozhodnou pro stanovení daně, je podnikatel, kterého se tato změna týká, povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012 (do 31.1.2012), v němž tuto novou skutečnost zohlední.