Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zničení majetku a DPH…

29.09.2017
Jak postupovat při zničení, odcizení majetku?

Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci k vyrovnání a úpravě nároku na odpočet u majetku, který byl zničen, ztracen či odcizen.

Postup z hlediska DPH závisí na tom, zda lze zničení, ztrátu a odcizení řádně doložit či nikoliv. Pokud plátce řádně doloží skutečnost, není povinen činit žádné korekce. V druhém případě jde o použití pro jiné účely než opravňující k nároku na odpočet a plátce musí provést korekci odpočtu. Plátce musí zjistit, jaký obchodní majetek byl zničen, ztracen nebo odcizen, jeho pořizovací cenu, základ daně, sazbu daně a výši daně a také datum pořízení obchodního majetku, a zdaňovací období, kdy byl odpočet uplatněn a v jaké výši. Skutečnost, že byl majetek zničen, ztracen nebo odcizen, lze podle informace GFŘ doložit zejména posudkem pojišťovny nebo soudního znalce. Informace uvádí, jaké doklady jsou potřeba k doložení skutečnosti. Například při zničení majetku povodní je nutné doložit zejména potvrzení povodňové komise, při požáru zprávou státního požárního dozoru, resp. vyšetřovatele požáru. Zničení majetku, ke kterému dochází např. špatným skladováním obchodního majetku, neodborným zacházením s majetkem, je nutné doložit zejména dokumenty o zničení majetku v souladu s interními předpisy / vnitropodnikovými směrnicemi plátce. Ke ztrátě majetku dochází zpravidla vlastním zaviněním či nedopatřením plátce. To je zjištěno zpravidla při inventarizaci, o které se vyhotovují inventurní soupisy. Na jejich základě plátce prokazuje ztrátu majetku. Ztrátu lze také doložit např. posudkem pojišťovny nebo soudního znalce. Řádným doložením je zejména způsob řešení, kdy plátce předepíše zaměstnanci k úhradě škodu na chybějícím majetku v souladu se zákoníkem práce nebo je ztráta řešena v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem Pro řádné prokázání odcizení obchodního majetku je nezbytné doložit usnesení o odložení věci vydané Policií ČR, usnesení o zahájení nebo zastavení trestního stíhání. Při likvidaci třetí osobou je tato osoba povinna pro plátce vystavit potvrzení o likvidaci. Při likvidaci obchodního majetku ve vlastní režii plátce by měl být vyhotoven likvidační protokol.