Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Výhledy v daních do dalších let

31.01.2012
Co nás čeká v dalších několika letech v daních
Účinnost zákona byla posunuta na rok 2015, a to především z důvodu realizace jednotného inkasního místa. Jelikož řada změn se zavedením tohoto systému koncentrace platebního místa vůbec nesouvisí, není vyloučena novela, na jejímž základě by některé části vstoupily v účinnost dříve.


V kostce některé změny:

- Test pro osvobození příjmů z prodeje některých cenných papírů u fyzických osob má být prodlouženo z 6 měsíců na 3 roky držby.
- Má být zavedeno osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku i z podílů na likvidačním zůstatku či z vypořádacího podílu vyplácených společníkům obchodních společností či družstev, kteří jsou fyzickými osobami. Mělo by se týkat až zisků dosažených po nabytí účinnosti novely, tj. po 1. 1. 2015.
- Sazba daně z příjmů fyzických osob má být zvýšena z 15 na 19 %.
- Superhrubé zdanění příjmů zaměstnanců má být zrušeno.
- V zákoně o rezervách se má snížit počet pásem doby po splatnosti, kdy lze tvořit vyšší opravnou položku daňovou k pohledávkám, které se účastní rozhodčího, správního nebo soudního řízení. Po 18 měsících bude možná tvorba až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, po 36 měsících až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. U pohledávek vlastních bez ohledu na rozvahovou hodnotu již nebude podmínka, aby se pohledávky účastnily soudního řízení.
- Sazby daně darovací jsou v současné době progresivní a je závislá na stupni příbuznosti (3 skupiny), sazby se pohybují od 1 % do 40 %. Přičemž sazba daně dědické je oproti sazbě daně darovací poloviční. Po novele má být jednotná sazba daně darovací 19 % a při bezúplatném nabytí povolenky 32 % jako nyní. Sazba daně dědické má být 9,5 %. Sazba daně z převodu nemovitostí má i nadále činit 3 %.
- Má být zrušeno osvobození od daně z převodu nemovitostí u vkladů nemovitostí do základního kapitálu.