Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Uplatňování paušálních výdajů při zdanění

12.11.2018
Tato forma evidence slouží k vyčíslení daňové povinnosti a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Jedná se o snadnou záležitost, která spočívá v tom, že evidujete pouze své příjmy a pohledávky z podnikání. Není tedy nutné dokládat výdaje, protože jsou uplatněny paušální částkou...

 Výpočet je následující. Nejdříve sečtete veškeré své zdanitelné příjmy, které jste obdrželi v rámci podnikání v příslušném zdaňovacím období, a to buď v hotovosti, nebo bezhotovostně. Zdaňují se také příjmy nepeněžní. Dle typu příjmů uplatníte příslušné procento paušálního výdaje.

 

Paušální výdaje – členění dle typu příjmů

 

Řemeslné činnosti, zemědělství               80 %

Podnikání podle zvláštních předpisů         40 %

Ostatní živnosti mimo řemeslných            60 %

Pronájem majetku                                  30 %

 

 Od roku 2017 jsou výdajové paušály pro pronájem a pro podnikání podle zvláštních předpisů omezeny horní hranicí. V případě 80%  paušálu lze maximálně uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč, v případě 60% 600 000 Kč v případě 40% 400 000 Kč a v případě 30 % paušálu do částky 300 000 Kč. Doporučuje se evidovat také skutečné výdaje, aby bylo možné se na konci roku rozhodnout, zda jsou paušální výdaje výhodnější. Fyzické osoby, které se rozhodnou pro uplatnění paušálních výdajů, mohou také nově uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti.

 

Sleva na manželku

 24 840 Kč na manželku žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.

 

Daňové zvýhodnění na dítě

 13 404 Kč na první vyživované dítě, 19 404 Kč na druhé vyživované dítě a 24 204 Kč na třetí a každé další dítě, žijící s poplatníkem  ve společně hospodařící domácnosti, případně poměrná část, pokud nejsou splněny podmínky pro odpočet celé částky.

 

Co si lze představit pod nepeněžním příjmem?

 Mezi nepeněžní příjmy patří například výhry ze soutěží v podobě zájezdu, dárkového koše apod. Jedná se o jakékoliv přijaté plnění v jiné formě, než jsou peníze. Může také jít o příjem, který je osvobozený, zdaněný srážkovou daní nebo není předmětem zdanění. Tyto příjmy do výpočtu daně nezahrnujete. Ostatní příjmy musíte zohlednit. Nezapomeňte v přiznání započíst příjmy ze zápočtů pohledávek a závazků a barterové obchody.

 

Mohu příjmy a výdaje z podnikání rozdělit na manželku za účelem snížení daňové povinnosti?

 V rámci daňové optimalizace je možné zvážit rozdělení příjmů a výdajů na manželku, případně na jinou osobu, která s poplatníkem žije ve společně hospodařící domácnosti. Spolupracující osoba se stane osobou samostatně výdělečně činnou. Bude mít také povinnosti z titulu odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Institut spolupracující osoby je vhodný zejména u osob, u kterých by se tato činnost považovala za vedlejší, např. studenti nebo manželky na rodičovské dovolené.

 

Lze přejít z metody skutečných výdajů na výdaje paušální a naopak?

 Způsob uplatňování výdajů měnit lze. Je potřeba vyhodnotit, zda bude nutné podat dodatečné přiznání k dani z příjmů za předchozí zdaňovací období. Tato povinnost nastane zejména tehdy, pokud evidujete k 31. 12. předchozího roku pohledávky, závazky, zásoby nebo rezervy. Nesmíte zapomenout podat opravný přehled na Českou správu sociálního zabezpečení. Na zdravotní pojišťovnu se opravný přehled nepodává. Úpravy vůči zdravotnímu pojištění se projeví v aktuálním roce.

 

Mohu být plátcem DPH a uplatňovat paušální výdaje?

 Je možné v rámci daně z příjmů uplatňovat paušální výdaje a přitom být plátce DPH.Nicméně je nutné vést záznamní evidenci pro účely sestavení přiznání k DPH a mít archivované daňové doklady.

 

Text převzat z knihy "Praktický průvodce fakturací" (nakladatelství Aprofitail)