Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Spolupracující osoby od 01.01.2015

03.03.2015
Jaké mohou být spolupracující osoby?
Zákon o daních z příjmů je zaveden nový pojem společně hospodařící domácnost což je společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Musí tedy jít o spotřební společenství, neboť jinak by osoby neuhrazovaly společné náklady na své potřeby.
Rozdělení příjmů a výdajů u spolupracujících osob definuje novelizované ustanovení § 13 Zákona o daních z příjmů.

U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje se rozdělují následovně:
a) podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30 % a
b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila
1. za zdaňovací období nejvýše 180 000 Kč a
2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 15 000 Kč

V případě, že je spolupracující osobou pouze manžel, se příjmy a výdaje rozdělují následovně:
a) podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 % a
b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila
1. za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč a
2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 45 000 Kč

Příjmy a výdaje nelze rozdělovat:
a) na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku,
b) na dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě,
c) na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela, a
d) na a od poplatníka, který zemřel