Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Snížení penále za neplacení daní

07.12.2005
Návrh novely zákona o správě daní a poplatků navrhuje ...
Návrh novely zákona o správě daní a poplatků navrhuje nahrazení penále úrokem z prodlení. Ten je stanoven tak, aby jeho výše reagovala na vývoj ekonomiky, tzn. ve výši reposazby zvýšené o 14 procentních bodů. Při současné výši reposazby 2 % by tedy úrok z prodlení činil 16 %. Navrhovaná úprava řeší i nelogický skok v dosavadním systému, kdy po 500 dnech je uvedená sazba nahrazována 140 % diskontu. Místo toho je navrhováno ukončit úročení po uplynutí pěti let s tím, že tato doba by měla být dostatečná k výběru nedoplatků. V současné době jsou tři sazby penále 0,05%, 01%a 0,2% denně.

Dosavadní sazba 0,2% denně (73% p.a.), při doměření daně, činila po devíti měsících 27.5%. Většinou však je kontrola prováděna později a penále po 500 dnech činí již 100% daně. Novela zákona navrhuje penále 20% doměřené daně bez ohledu na okamžik, kdy k doměření dojde. Dosavadní částka byla v průměru 27,5 %, pokud správce daně přišel na kontrolu po zhruba 9 měsících. S tímto penále by subjekt měl povinnost zaplatit úrok z prodlení. Je třeba připomenout, že uvedené částky se týkají neúmyslného nepřiznání daní. Úmyslné nepřiznání daní je od výše 50 000 Kč stíháno jako trestný čin.

Další dosud platná sazba 0,1 % denně (tedy 36,5 % p.a.), která postihuje případy nezaplacení stanovené daně, by měla být nahrazena úrokem z prodlení.

Poslední platná sazba je 0,05 % denně (tedy 18,25 % p.a.), kterou se úročí daně, jež přizná dodatečně daňový subjekt sám. Nově je navrhováno, aby se v takovémto případě žádné penále daňovému subjektu nevyměřovalo a zůstal tak pouze postih v podobě úroku z prodlení. Důvodem je potřeba zachovat určitý motivační prvek k tomu, aby dodatečné přiznání bylo učiněno co nejdříve.

Cílem novely je, aby se změny uplatnily v plné míře od 1. ledna 2007.