Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Prominutí příslušenství daní od 01.01.2015

14.04.2015
Jak je to s prominutím „penále“ ?
Do konce roku 2010 mohl daňový subjekt požádat o prominutí příslušenství z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Pokynem D-330 byla stanovena přesná pravidla, kdy správce žádosti vyhověl a kdy ne. Od roku 2011 vstoupil v platnost daňový řád, kde příslušenství daně mohlo prominout pouze ministerstvo financí, což prakticky znamenalo konec promíjení příslušenství.

Od 01.01.2015 bude možné prominout penále dle § 259a daňového řádu a úroky z prodlení a úroky z posečkané částky dle § 259b daňového řádu. Prominutí penále nebo úroku nebude možné, pokud daňový subjekt nebo člen jeho statutárního orgánu porušil v posledních třech letech závažným způsobem daňové nebo účetní právní předpisy. Dále žádost podléhá správnímu poplatku 1.000 Kč, pokud je žádáno o prominutí částky vyšší než trojnásobek správního poplatku.