Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Náležitosti kontrolního hlášení..

25.10.2017
Jaká jsou náležitosti kontrolního hlášení?

Parlament schválil novelu zákona o dani z přidané hodnoty ve věci náležitostí kontrolního hlášení. pro plátce se nic nemění, byla to jen formální úprava zákona. Podle dosavadního znění § 101d zákona o DPH je plátce povinen v kontrolním hlášení uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně. Zákon předepsané údaje nijak blíže nespecifikuje a ponechává na Finanční správě, aby tyto údaje konkretizovalo.Podle názoru Ústavního soudu však nemohou být daňové formuláře a jejich náležitosti stanoveny pouze rozhodnutím Finanční správy. Tímto postupem je de facto obcházen legislativní proces. Povinnosti mají být stanoveny právním předpisem. Proto zrušil ustanovení § 101d odst. 1 s účinností ke dni 31. prosince 2017.

V reakci na to byla Parlamentem přijata novelizace tohoto ustanovení, podle níž je plátce v kontrolním hlášení povinen kromě obecných náležitostí podání uvést:

- identifikační a kontaktní údaje plátce,
- údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
- údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
- identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.