Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Kontrolní hlášení od roku 2015

07.09.2015
Jaké jsou lhůty pro podávání kontrolního hlášení?
Pro právnickou osobu je lhůta pro podávání kontrolního hlášení vždy za kalendářní měsíc , a sice do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Není rozhodující zda je právnická osoba měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH. Pro FO je lhůta pro podání kontrolního hlášení ve lhůtě pro podání řádného daňového tvrzení k DPH (měsíčně nebo čtvrtletně). Tyto lhůty nelze prodloužit, stejně jako lhůta pro podání řádného tvrzení k DPH.

V některých případech nemusí plátce kontrolní hlášení podat, a sice:

• Pokud uskutečnil pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63.
• Pokud neuskutečnil za kalendářní měsíc žádné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku.