Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Daňové doklady od roku 2013

09.04.2013
Věrohodnost daňových dokladů
Finanční ředitelství zveřejnilo výklad k požadavkům na věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu, čitelnost a jeho další uchovávání. Splnění uvedených požadavků je nezbytné pro obhajobu nároku na odpočet DPH. Vedle informace vydala finanční správa odpovědi na nejčastější dotazy.

Zákon o DPH zavedl od roku 2013 pravidla fakturace požadovaná evropskou směrnicí, přičemž cílem má být zjednodušení pravidel fakturace a rovné zacházení s daňovými doklady v listinné a v elektronické podobě, tj. práva a povinnosti by měly být totožné bez ohledu na formu stejně jako přístup správce daně.

Elektronické daňové doklady

Daňový doklad je vystaven a obdržen elektronicky. Souhlas s použitím odběratele, a to pro všechny formy použití. Souhlas může být podle výkladu i tichý, např. zaúčtování daňového dokladu. Správce daně nebude zpochybňovat udělení souhlasu s použitím daňového dokladu v elektronické podobě, pokud jej nezpochybní osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.

Věrohodnost původu dokladu

Vždy musí být zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje, nebo totožnost osoby, která daňový doklad oprávněně vystavila (tj. k tomu byla zmocněna).

Neporušenost obsahu dokladu

Obsahem daňového dokladu jsou jeho náležitosti, neporušenost to, že nebyly změněny. Dodatečné informace (např. údaje o předkontaci, o archivaci, razítka ?došlo dne.? apod.) by neměly být na daňový doklad po celou dobu jeho ?života? doplňovány, měly by být uvedeny v evidenci pro daňové účely.Pokud budou přesto na daňový doklad doplněny údaje nad rámec povinných náležitostí daňového dokladu, přičemž obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona o DPH zůstane nezměněn, bude takový daňový doklad považovaný za neporušený, pokud doplněné údaje nepozmění povinné náležitosti daňového dokladu a bude jasné, že jde o doplnění údajů oproti původnímu obsahu.

Čitelnost obsahu dokladu

Ta by měla být zajištěna po celou dobu uchování dokladu. Za zcela nevyhovující považuje finanční správa termodoklady.