Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Další možnost prominutí pokut za kontrolní hlášení...

20.03.2017
Jaké pokuty v souvislostí s KH bude moci prominout?
Pokud byla daňovému subjektu v roce 2016 vyměřena pokuta v souvislosti s kontrolním hlášením ve fixní výši deset, třicet nebo padesát tisíc korun českých, má nyní možnost požádat správce daně o prominutí dvou pokut a daňová správa nebude shledávat důvody pochybení a pokuty odpustí. V roce 2017 bude moci daňová správa prominout jen jednu pokutu.

Doposud bylo již možné v určitých případech podle Pokynu GFŘ-D-29 prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení. V reakci na dosavadní praktické dopady sankčního systému kontrolního hlášení se Pokyn aktuálně dále rozšiřuje o další ospravedlnitelné důvody, za kterých je možné částečně nebo úplně udělené sankce prominout. Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například možné prominout pokutu (padesát tisíc korun), když se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní a pokud mu povinnost podat ze zákona skutečně nevznikla. Nebo vzniká možnost prominout pokutu (třicet tisíc korun), když plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu u od počátku bezchybně podaných kontrolních hlášení.