Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Co je to Rozhodčí řízení?

03.12.2007
Rozhodčí řízení je alternativní způsob řešení majetkových sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by byl jinak povolán jen soud...
Rozhodčí řízení je alternativní způsob řešení majetkových sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by byl jinak povolán jen soud. Pro rozhodčí řízení se strany rozhodnou dobrovolně a určí osobu (případně několik osob) ? rozhodce, která sporné otázky projedná a s konečnou platností o nich rozhodne. Rozhodnutí vydané rozhodcem ? rozhodčí nález ? je přímo vykonatelné v zemi dlužníka (s garancí státu) a je tak postaveno na roveň pravomocnému soudnímu rozhodnutí. Věřitel se tak s rozhodčím nálezem může přímo obrátit na exekutora.

Jak na to?

Pokud se obchodní partneři budou snažit předcházet zdlouhavým sporům s nejistým výsledkem a dohodnou se, že své případné neshody budou řešit v rámci rozhodčího řízení, lze tak učinit několika způsoby. Předně mohou do textu samotné smlouvy (např. smlouvy kupní) vtělit článek ? tzv. rozhodčí doložku, který popíše, jak si strany smlouvy představují rozhodování svých sporů, které ze smlouvy vyvstanou. Rozhodčí doložka může být i součástí obchodních podmínek, na něž odkazuje text smlouvy, nebo může být otištěna na zadní straně formuláře smlouvy, nicméně musí být vždy zjevné, že smlouva tuto doložku zahrnuje.

V případě, že mezi sebou obchodují dlouhodobě a jejich obchodní spolupráce přesahuje rámec jedné smlouvy, mohou obchodní partneři uzavřít tzv. rozhodčí smlouvu, která upraví podmínky rozhodčího řízení pro všechny vzájemné obchodní aktivity, vycházející ze smluv mezi nimi již uzavřených nebo i budoucích.

Obchodní partneři si mohou zvolit rozhodčí řízení i po vzniku sporu, a to tzv. smlouvou o rozhodci, ve které se strany musí dohodnout na jménu rozhodce či na způsobu jeho určení. Je třeba nicméně konstatovat, že pravděpodobnost dohody po okamžiku vzniku sporu není v praxi velmi vysoká a z toho důvodu lze doporučit především volbu rozhodčího řízení již při uzavírání obchodních, příp. jiných smluv.

Jaké mohou být rozhodčí soudy?

Existují dva možné druhy rozhodčích řízení, a to u tzv. stálých rozhodčích soudů a u rozhodčích soudů ?ad hoc?. O rozhodčím soudu ?ad hoc? hovoříme tehdy, kdy je rozhodce či senát rozhodců stranami smlouvy ustanoven jen pro konkrétní spor či spory mezi stejnými stranami a po ukončení řízení a vydání rozhodčího nálezu jeho existence končí. Řízení ?ad hoc? lze doporučit zejména pro spory mezi vyspělými obchodními partnery, kteří mají s rozhodčím řízením zkušenosti a mají své vlastní silné právní zázemí. Tato forma rozhodování sporů je v současné době poměrně rozšířená, existují dokonce občanská sdružení, která nabízejí své služby v podobě rozhodování sporů specialisty na internetu.

Mezi významné stálé rozhodčí soudy patří stálé rozhodčí soudy ve Vídni, Paříži, Londýně a Stockholmu. Na území České republiky lze jmenovat zejména Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze.