Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Novelizace daní

Nový občanský zákoník od 01.01.2014

Každý občan české republiky s právní povědomím ví o novém občanském zákoníku , který bude platit od 1. 1. 2014. Původní zákon č. 40/1964 Sb. se tak mění na 89/2012 Sb. Jedná se o nejobsáhlejší úpravu občanského zákoníku od roku 1964, i když byl do této doby mnohokrát novelizován. Základní myšlenka přepracování občanského zákona vychází z návrhu vlády občanského zákoníku bývalého Československa z roku 1937, který nebyl schválen z důvodů událostí po mnichovské dohodě.

Vybrané oblasti uvádíme v této sekci:

DĚDĚNÍ

Nepominutelný dědic
V dnešní úpravě občanského zákoníku, jsou nepominutelní dědicové potomci v řadě přímé, v případě zletilého dědice činí nepominutelný podíl ½ toho na co by měl ze zákona nárok a nezletilý dědic musí dostat to na co by měl nárok ze zákona. Nový občanský zákoník upravuje tento poměr a sice nepominutelný podíl zletilého dědice bude činit nejméně ¼ a nezletilého dědice nejméně ¾ nároku ze zákona.

Zákonné skupiny dědiců
Další změnou je přidání dvou dědických skupin a sice prarodiče, sestřenice a bratranci zůstavitele. V dnešní úpravě jsou čtyři zákonné dědické skupiny, pokud se nenaleznou dědicové v těchto skupinách, je dědicem stát. Lidé nejsou zvyklí sepisovat závěti a v mnoha případech připadne majetek zůstavitele státu. To by se právě mělo změnit rozšířením o dvě nové výše uvedené skupiny.

Zřeknutí se dědictví
Zřeknutí se dědictví je nový termín, dnešní úprava občanského zákoníku zřeknutí se dědictví neumožňuje, dědci může buď dědictví přijmout nebo odmítnout po smrti zůstavitele, což bylo často chápáno jako zřeknutí se dědictví. Nový občanský zákoník má již tuto možnost v sobě zakotvenu ve formě veřejné listiny, smlouvy se zůstavitelem. Dědic se může zříci buď celého dědictví, nebo pouze práva na podíl ze zákona.

Odkaz
Odkaz je taktéž nový termín, dnešní úprava tento termín nezná, jedná se o odkázání nějaké věci jinému člověku, nejedná se však o závěť. Odkazem odkazovník (osoba, které se odkazuje) získává vlastnické právo k určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu. Odkazovník není dědicem, není povinen k úhradě zůstavitelových dlu­hů.

NÁJEMNÍ SMLOUVY

Kauce
Pronajímatel si může stanovit v nájemní smlouvě výši kauce, kterou musí nájemce zaplatit. To platí i ve stávající úpravě občanského zákoníku, ale výše kauce není omezena. V úpravě platné od 01.01.2014 je omezena výše kauce maximálně ve výši šestinásobku měsíčního nájemného.

Faktický nájem
Jelikož dnes bydlí lidé v bytech, kde neexistují žádné písemné nájemní smlouvy, dostal se do nového občanského zákoníku nový pojem faktický nájem. Tento pojem je zakotven v § 2238 občanského zákoníku platného od 01.01.2014 na ochranu nájemce, pokud s ním pronajímatel neuzavře písemnou smlouvu. Pokud nájemce užívá byt v dobré víře po dobu tří let bez písemné smlouvy, považuje nájemní smlouva za řádně uzavřenou.

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost s ručením omezeným
Dnes je minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným 200.000 Kč, ale není povinnost tento kapitál držet na účtu, tak tato položka je spíše pouze účetní. Nově je v nového občanského zákoníku minimální základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným stanoven od ledna 2014 na částku 1,– Kč. Ochrana věřitelů spočívá v ustanoveních o správě majetku firmy a odpovědnosti, ale také pravidly o testu insolvence.

Dále dnes platí, že podíl ve společnosti má stejná osoba jen jeden, ale v novém občanském zákoníku může mít podílů více, například fyzická osoba má podíl 50% a následně koupí od společníka podíl 20%, tak bude nově mít dva podíly. Tento fakt bude mít vliv na časový test osvobození od daně z příjmů.

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Stavby vs pozemky
Dnes platí, že stavba a pozemek je zapisován do katastru nemovitostí zvlášť a v mnoha případech má pozemek jiného vlastníka než stavba. Tento stav činí velké problémy a je příčinou mnoha soudních sporů. Nově občanský zákoník říká: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku i jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ Znamená to, že nově bude pozemek součástí stavby (mimo staveb dočasných) a odpadnou výše uvedené problémy. Pozemky a stavby na nich stojící které mají stejného majitele se zapíšou od 01.01.2014 jako jeden celek a u pozemků a staveb s odlišnými vlastníky, zůstane stav stejný jako dosud. Tito rozdílní vlastníci, mají vůči sobě předkupní právo, tj. pokud budou chtít svoji nemovitost prodat, musí ji nabídnout přednostně vlastníkovi pozemku či stavby.

Novelizace daní platná od 1.1.2010

Od 1.1.2010 došlo v mnoha oblastech daní k více či méně rozsáhlým změnám, které byly postupně schvalovány většinou až v závěru předchozího roku. K rozsáhlým změnám došlo např. v zákoně o daních z příjmu a v zákoně o účetnictví jež přináší mnoho změn jak fyzickým, tak právnickým osobám. Dále došlo ke změnám v zákoně o dani z nemovitosti, v zákoně o nemocenském pojištění, sociálním a zdravotním pojištění. Nejdůležitější změnou je novelizace zákona o dani z přidané hodnoty č. 362/2009 Sb. V jejím důsledku došlo k nejzásadnější změně a to ke zvýšení daně u obou sazeb o 1%. Základní sazba daně z přidané hodnoty byla zvýšena z 19% na 20% a snížená sazba z 9% na 10%. Další změnou je novelizace zákona o správě daní a poplatků aj.

Předpisy jimiž se v České republice řídíme se v současné době změnily tak, aby odpovídaly národním, ale i Evropským standardům. Náš tým ekonomů, finančních poradců a účetních prošel odbornými vzdělávacími kurzy v problematice novelizace daní a je již nyní připraven vyřizovat vaše zakázky profesionálně, včas a dle aktuálně platných zákonných norem a novelizací platných k 1.1.2010.

Změn v oblasti daní je každý rok velmi mnoho a člověk se v nich často velmi špatně orientuje. Svěřte se proto do rukou profesionálům, kteří ví jak na daně.