EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Mám příjmy z Česka i Rakouska, jak na daně???

Mám příjmy z Česka i Rakouska, jak na daně???

Každý daňový rezident (občan mající trvalé bydliště v Česku), má povinnost podat v Česku daňové přiznání ze všech svých příjmů ? z Česka i ze zahraničí. V současné době má naše země již s mnoha zeměmi uzavřenou smlouvu o vyloučení dvojího zdanění. Pro zamezení dvojího zdanění se používají různé metody, závisí na konkrétní smlouvě s danou zemí. Jak je to v případě příjmů z naší sousední země ? Rakouska?

Zákonná úprava

Oblast zamezení dvojího zdanění s Rakouskem upravuje smlouva z roku 1979 (Sbírka zákonů 48/1979 Sb.). Dvojímu zdanění je v České republice zamezeno dle čl. 23 takto:

„Příjmy pocházející z Rakouska – s výjimkou příjmů spadajících pod ustanovení písmene b) a majetkové hodnoty umístěné v Rakousku, které mohou být zdaněny v Rakousku, se v Česku vyjímají ze zdanění. ČR však může při výpočtu částky daně z ostatních příjmů této osoby použít tutéž sazbu daně, jako by příjmy, o které jde, nebyly ze zdanění vyňaty.“

Při vyměřování českých daní se do daňového základu zahrnou příjmy z Rakouska, které podle článků 10 (dividendy), 11 (úroky) a 12 (licenční poplatky) mohou být zdaněny v Rakousku. Daň zaplacená v Rakousku se započte na daň vybíranou v Česku z těchto příjmů. Částka, o kterou se daň sníží, však nepřesáhne takovou část české daně vypočtené před jejím snížením, která poměrně připadá na příjmy přijaté z Rakouska.

Znamená to, že se použije u jednotlivých druhů příjmů (nezávislá povolání, zaměstnání…) metoda vynětí s výhradou progrese. Tato metoda znamená (jak je ukázáno v praktickém výpočtu), že příjmy dosažené v Rakousku se vyjímají ze zdanění, nebude se z nich platit daň z příjmu, ale jsou předmětem daňového přiznání, což znamená, že z příjmu dosažených v Česku bude použitá vyšší sazba daně (tento efekt v příštím roce odpadne zavedením rovné daně). Každý občan mající v Česku pouze příjmy ze zaměstnání a současně mající příjmy v Rakousku (taky ze zaměstnání), musí podat daňové přiznání, protože tyto příjmy dosažené v Rakousku musí zahrnout do svého základu daně. Touto vyšší sazbou daně budou potom zdaněny pouze jeho příjmy na území Česka, příjmu z Rakouska se to nedotkne. O zdanění v Rakousku se stará jeho zaměstnavatel (stejně jako v Česku), důležité je si ovšem na konci roku nechat od rakouského zaměstnavatele poslat potvrzení o vyplacené hrubé mzdě za celý kalendářní rok (je nedílnou součástí daňového přiznání).

Nejdůležitější daně

Přestože jsou v Rakousku poměrně vysoké daně (celkové daňové zatížení činí 44,8 % k HDP) a nejsou zde tak výrazné investiční pobídky, jako v jiných státech Evropské unie, je Rakousko atraktivní pro investice. Země se může pochlubit stabilním prostředím, relativně vysokou právní jistotou, výbornou infrastruktura, výhodami v logistice a bankovnictví, po založení firmy automatické členství v hospodářské komoře s možností využívat jejích služeb, kvalifikovanou pracovní sílou a v neposlední řadě výhodnou geografickou polohou. Mnohé zahraniční, mezinárodní firmy mají své sídlo ve Vídni a odsud zpracovávají trhy střední a východní Evropy.

Daň z příjmů fyzických osob – má čtyři sazby (pro příjem do 10 000 euro – 0 %, od 10 000 euro do 25 000 euro – 23 %, od 25 000 euro do 51 000 euro – 33,5 %, nad 51 000 euro – 50 %). Od vypočtené daně se odečítají odpočitatelné položky, které jsou zvlášť upravené zákonem (patří sem např. penzijní výdaje či výdaje za dopravu).

Mzdové odvody

Průměrný příjem (v %) 67 – 100 – 133 – 167

Centrální daň z příjmů fyzických osob 4,6 – 10,8 – 14,1 – 17,6
Místní daň z příjmů fyzických osob 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0
Celkem daň z příjmů 4,6 – 10,8 – 14,1 – 17,6
Sociální pojištění hrazené zaměstnancem 18,1 – 18,1 – 18,1 – 18,1
Celkové odvody zaměstnancem 22,7 – 28,9 – 32,1 – 35,7
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 21,7 – 21,7 – 21,7 – 21,7
Celkové zdanění práce 40,2 – 45,0 – 47,5 – 50,2

Daň z příjmů právnických osob – od 1.1.2005 činí sazba daně 25% (ještě před pár lety činila sazba daně 34%). Společensky prospěšná, dobročinná a církevní zařízení jsou od daně osvobozeny.

Daň z převodu nemovitosti činí 3,5%, při nabytí mezi manželi činí 2% DPH se vybírá zpravidla za všechny služby a dodávky, které jsou poskytovány. V Rakousku je základní sazba DPH 20% a snížená činí 10%. Pokud však roční obrat nedosáhne 22 000 euro, nemusí se žádná daň odvádět – nemůže se ovšem ani uplatňovat odečet vstupní DPH.

Názorný příklad

Podnikatel dosáhl během roku v Česku příjmy ve výši 500 tisíc Kč a v Rakousku 25 000 euro (tj. cca. 725 000 Kč, v našem případě). Přepočtení se prování vždy na základě jednotného kurzu, který zveřejňuje vždy v lednu Ministerstvo financí za uplynulý rok. Při výpočtu jsou všechny částky zaokrouhleny, počítáme, že občan je bezdětný a svobodný.

Příjmy v Česku: 500 000 Kč

Příjmy v Rakousku: 725 000 Kč

Celkem: 1 225 000 Kč

Daň zaplacená v Rakousku (15 %): 108 750 Kč

Příjmy pouze z ČR (500 tisíc), tak daň činí: 136 269 Kč

Příjmy pouze v ČR (1 225 tisíc), tak daň činí: 338 677 Kč

Zprůměrování: ze 1 225 tisíc jsme si vypočítali daň ve výši 338 677 Kč, průměrná daňová sazba tedy činí 27,65 %

Daňová povinnost tedy činí: 138 250 Kč (500 000 × 27,65%)

Čistá mzda občana

(po odečtení daní v ČR i Rakousku): 978 000 Kč

Daňové zatížení občana činí (v %): 20,16 %

Občan zaplatí tedy u jeho příjmů dosažených v Česku vždy více než kdyby neměl žádné příjmy z Rakouska. V našem konkrétním případě činí rozdíl dva tisíce korun. Pokud však není s danou zemí uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, zaplatil by občan daně dokonce dvakrát.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví